Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WS.III.6220.13.2023.ES

WS.III.6220.13.2023.ES                                                                                                                                          Gogolin, dnia 09 listopada 2023r.

 

Zawiadomienie

 

         Burmistrz Gogolina zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775), w związku z prowadzonym na wniosek Cambria Energy Sp. z o.o., postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych dla  przedsięwzięcia pn. cyt. „Budowa farmy fotowoltaicznej Gogolin1”,  planowanego do realizacji na działkach nr: 498/1, 496, 499, 500 w obrębie Kamionek,

 

zawiadamia Strony postępowania

 

  • o wniesieniu przez Cambria Energy Sp. z o.o.,  zażalenia na postanowienie Burmistrz Gogolina nr WS.III.6220.13.2023.ES z 26.10.2023r. o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia  pn. cyt. Budowa farmy fotowoltaicznej Gogolin1"  (pismo z 02.11.2023 r.);
  • o piśmie nr WS.III.6220.13.2023.ES  z 09.11.2023r. przekazującym ww. zażalenie wraz z dokumentacją  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu

 

 

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Informuje się, iż z treścią zażalenia można się zapoznać  w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin, Wydział Środowiska, pokój nr 33, w poniedziałek w godzinach od 7.30 do 16.30, od wtorku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz w piątek od 7.30 do 14.30.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej, na adres: Urząd Miejski w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin;
  • ustnie do protokołu, w siedzibie organu (adres jw.);
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: .

 

 

 

niniejsze zawiadomienie umieszczono:

  • na tablicy informacyjnej: Urzędu Miejskiego w Gogolinie,
  • na stronie internetowej BIP: Urzędu Miejskiego w Gogolinie - http://bip.gogolin.pl,
  • na tablicy informacyjnej umieszczonej w miejscowości: Kamionek (obręb Kamionek)

(dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie - http://www.ekoportal.gov.pl).