Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0050.8.2024
BURMISTRZA GOGOLINA

z dnia 17 stycznia 2024 r.
w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komitetu Rewitalizacji

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) w związku z Uchwałą nr LXXVI/798/2023 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam nabór na członków Komitetu Rewitalizacji, zwanego dalej Komitetem, zgodnie z zasadami naboru kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji ujętych w Uchwale nr LXXVI/798/2023 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
2. Otwarty nabór kandydatów na członków Komitetu będzie trwał przez 21 dni w terminie od dnia 18 stycznia 2024 r. do dnia 7 lutego 2024 r.
3. Zgłoszeń kandydatów na członków Komitetu dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. Formularze zgłoszeniowe dostępne są:
1) na stronach internetowych: bip.gogolin.pl, gogolin.pl
2) w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin.
4. Wypełniony formularz należy dostarczyć w formie papierowej lub elektronicznej w terminie określonym w ust. 2:
a) listownie na adres: Urząd Miejski w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin (decyduje data wpływu zgłoszenia potwierdzona pieczęcią wpływu),
b) osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin do dnia 07.02.2024 r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu zgłoszenia potwierdzona pieczęcią wpływu),
c) drogą elektroniczną w formie skanu podpisanego formularza poprzez e-mail na adres: rewitalizacja@gogolin.pl.
5. Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:
- niepodpisane;
- złożone w innym terminie niż wyznaczony;
- przesłane w innej formie niż formularz zgłoszenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Rozwoju i Promocji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gogolina
Joachim Wojtala

PDFZarządzenie Nr OR.I.0050.8.2024 w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komitetu Rewitalizacji.pdf (255,91KB)
PDFZarządzenie Nr OR.I.0050.8.2024 w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komitetu Rewitalizacji - skan.pdf (475,91KB)
DOCXFormularz zgłoszeniowy.docx (33,65KB)
PDFFormularz zgłoszeniowy.pdf (460,66KB)
PDFUchwała Nr LXXVI_798_2023 w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.pdf (247,27KB)