Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

            W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”, opubl. w Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.), informujemy, że:

 • Administratorem Pana(-i) danych osobowych jest Burmistrz Gogolina z siedzibą w Gogolinie (47-320) przy ulicy Krapkowickiej 6, z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: .
 • Inspektorem Ochrony Danych jest Sławomir Kozieł, z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: we wszelkich sprawach z zakresu realizacji obowiązku ochrony danych osobowych.
 • Administrator danych osobowych przetwarza Pana(-i) dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody.
 • Pana(-i) dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) realizacji praw i obowiązków ustawowych Administratora danych osobowych,

b) realizacji umów,

c) niezbędnym do ochrony Pana(-i) żywotnych interesów lub innych interesów,

d) wykonywania zadań, realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej Administratorowi:

Realizowane zadanie

Podstawa prawna

EWIDENCJA LUDNOŚCI

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy oraz wymeldowanie

Ustawa z dnia 24 września 2010 r.

o ewidencji ludności

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy oraz wymeldowanie

Wydanie i wymiana dowodu osobistego

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r.

o dowodach osobistych

URZĄD STANU CYWILNEGO

Rejestracja urodzeń, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego

Unieważnianie, sprostowanie treści, uzupełnianie i odtwarzanie aktów stanu cywilnego

Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wyznaniowego oraz do zawarcia związku małżeńskiego poza granicami kraju i zaświadczeń o stanie cywilnym,

Wydanie aktu urodzenia, zgonu lub odpisów aktów stanu cywilnego

Dokonanie zmiany imienia (imion) i nazwiska

Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska oraz Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego

PODATKI I OPŁATY

Podatek od nieruchomości

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r.o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Podatek rolny

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r.o podatku rolnym oraz Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

Podatek leśny

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku leśnym oraz Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

Podatekod środków transportowych

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ustawa z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zwrot podatku akcyzowego

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

oraz Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Uiszczanie opłaty targowej

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Zgłoszenie działalności gospodarczej oraz dokonywanie zmian we wpisie

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę izbiorowym odprowadzaniu ścieków

Wydanie zezwolenia na wywóz nieczystości stałych

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym

Ustawa z dnia 6 września 2001 r.

o transporcie drogowym

Wpis do ewidencji świadczących

usługi noclegowe

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ustalenie warunków zabudowy lub ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Wydanie, zmiana lub przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub rozpatrzenie wniosku o sporządzenie planu

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Dokonanie podziału działki lub nieruchomości

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Ustalenie numeru porządkowego

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. –

Prawo geodezyjne i kartograficzne

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Ewidencjonowanie zbiorników bezodpływowych

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska

SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Oświadczenia o wartości sprzedanego alkoholu

SPRAWY SOCJALNE / SPOŁECZNE

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe

Dokonanie zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych

Wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym

Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy

GOSPODARKA KOMUNALNA

Przyznanie lokalu socjalnego / tymczasowego

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Najem lub dzierżawa nieruchomości / lokalu mieszkalnego

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Zakup nieruchomości / lokalu mieszkalnego

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami

ZEZWOLENIA / REKOMPENSATY

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych

Wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych

Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych

Wydanie zezwolenia na usunięcie / wycięcie drzew

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

 

e) w pozostałych przypadkach – wyłącznie na podstawie uprzednio udzielonej pisemnej zgody w zakresie i celu, wskazanym w tej zgodzie, w szczególności:

 • Wydanie zaświadczenia o objęciu nieruchomości / działki obszarem rewitalizacji;
 • Stwierdzenia własnoręczności podpisu;
 • Stwierdzenia zgodności kopii dokumentu z oryginałem;
 • Sporządzenie oświadczenia spadkodawcy w formie protokołu;
 • Rekompensowania strat powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska pogodowego.
 • W związku z realizacją praw i obowiązków ustawowych Administratora danych osobowych, Pana(-i) dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
 1. organy władzy publicznej praz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie tych organów na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 2. inne podmioty, upoważnione do odbioru Pana(-i) danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 3. podmioty, które przetwarzają Pana(-i) dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
  (tzw. podmioty przetwarzające).
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów
  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 • W związku z przetwarzaniem Pana(-i) danych osobowych przysługują Panu(-i) następujące uprawnienia:
 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 1. prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane są niekompletne lub niezgodne z rzeczywistością,
 1. prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku, gdy:

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

- osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,

- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,

- dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,

        d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku, gdy:
-  osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
-  przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
-  administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,

 1. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

 1. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 1. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 1. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres:

             Urząd Ochrony Danych Osobowych

             ul. Stawki 2

             00-193 Warszawa

             Infolinia: 606-950-000

 

 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie, ujętym przepisami prawa, do których podania jest Pan(-i) zobowiązany/zobowiązana, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało odmową realizacji usług.
 • Pana(-i) dane mogą być poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 • Pana(-i) dane nie będą poddawane profilowaniu.

 

Podstawa prawna:

- art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE