Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.I.0050.25.2024 Burmistrza Gogolina z dnia 13-02-2024 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.I.0050.19.2024 Burmistrza Gogolina z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w 2024 r. pn."Program rehabilitacji i wspierania aktywności ruchowej mieszkańców w Gminie Gogolin na lata 2024-2027"

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 48 ust. 1 i art. 48 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z 2023 r. poz. 605, 650, 658, 1234, 1429, 1675, 1692, 1733, 1831, 1872, 1938 i 2730), art. 114 ust. 1 pkt 1, art. 115 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 i 1675) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1 W Zarządzeniu Nr OR.0050.19.2024 Burmistrza Gogolina z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w 2024 r. pn."Program rehabilitacji i wspierania aktywności ruchowej mieszkańców w Gminie Gogolin na lata 2024-2027", przyjęty do realizacji uchwałą Nr LXXIV/785/2023 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 22 listopada 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) zmienia się załącznik nr 1, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w treści załącznika nr 2 rozdział III pkt 6 w zakresie terminu, który otrzymuje brzmienie w „terminie do 28 lutego 2024 r.".
2. Zarządzenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie www.bip.gogolin.pl, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie.
§ 2. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.I.0050.25.2024 Burmistrza Gogolina z dnia 13-02-2024 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.I.0050.19.2024 Burmistrza Gogolina z.pdf (2,78MB)

PDFZalacznik1 OR.I.0050.25.2024.pdf (1,62MB)

DOCXZałącznik nr 2 OR.I.0050.25.2024.docx (10,15KB)

DOCXZałącznik nr 3 OR.I.0050.25.2024.docx (7,57KB)