Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2024 roku zadań publicznych gminy w sferze kultury

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0050.27.2024 BURMISTRZA GOGOLINA
z dnia 13 lutego 2024 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2024 roku zadań publicznych gminy w sferze kultury

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz § 2 Uchwały nr LXXIV/782/2023 Rady Miejskiej w Gogolinie z 22 listopada 2023 r. w sprawie wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2024 - 2025, zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 15 stycznia 2024 r. na realizację zadań publicznych gminy w sferze kultury w zakresie:
1) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
2) Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
3) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
2. Nazwy oferentów, nazwy realizowanych zadań i przyznane kwoty dotacji.

Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania

Przyznana kwota dotacji

1

Stowarzyszenie Ziemia Malińska

„Spotkania integracyjne wsi Malnia”

10 000,00 zł

2

Stowarzyszenie Wykuwamy Przyszłość

„Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Chorula”

10 000,00 zł

3

Stowarzyszenie Nasz Karłubiec

„Razem dla Karłubca”

10 000,00 zł

4

Stowarzyszenie Wsi Odrowąż

„Organizacja imprez kulturalnych, integracyjnych i spotkań sołectwa Odrowąż wpływających na jakość życia i życie kulturalne mieszkańców wsi”

10 000,00 zł

5

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

„Kultywowanie kultury i tradycji niemieckiej w gminie Gogolin”

30 000,00 zł

6

Stowarzyszenie Kraina Białej Damy

„Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców wsi Zakrzów i Dąbrówka”

20 000,00 zł

7

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

„Aktywny Senior”

15 000,00 zł

8

Stowarzyszenie Piękny Skrawek Gogolina – Strzebniów

„Propagowanie inicjatyw i działań sprzyjających kształtowaniu się tożsamości lokalnej oraz integracji społecznej.”

10 000,00 zł

9

Ochotnicza Straż Pożarna w Obrowcu

„Spotkajmy się razem”

10 000,00 zł

10

Stowarzyszenie Przyjaciół Kamienia Śląskiego

„Przedsięwzięcia kulturalne w Kamieniu Śląskim”

10 000,00 zł

11

Stowarzyszenie Razem dla Wsi

„Działania kulturalne w Sołectwie Kamionek”

 

0 000,00 zł

12

Stowarzyszenie Górażdże „Skalna Wieś”

„Przedsięwzięcia kulturalne w Górażdżach w 2024 roku”

10 000,00 zł

 

 

Łącznie:

155 000,00 zł

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.27.2024 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert - skan.pdf (177,84KB)