Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.I.0050.28.2024 Burmistrza Gogolina z dnia 14-02-2024 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu  ochrony i promocji zdrowia w 2024 roku

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) w związku z art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz uchwały Nr LXXIV/782/2023 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2024-2025, zarządzam, co następuje :

§ 1. W wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia zatytułowanego "Pielęgnacja przewlekle chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych w warunkach domowych" wyłoniono ofertę złożoną przez Caritas Diecezji Opolskiej, ul. Szpitalna 5a, 45-010 Opole.
§ 2. Na realizację zadania wymienionego § 1 przyznano dotację w kwocie 100 000,00 zł.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Zdrowia i Polityki Społecznej.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.I.0050.28.2024 Burmistrza Gogolina z dnia 14-02-2024 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych z.pdf (209,78KB)