Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WS.III.6220.3.2024.ES

WS.III.6220.3.2024.ES                                                                                                                               Gogolin, dnia 8 lutego 2024 r.

 

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA GOGOLINA

Burmistrz Gogolina, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775), w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094),

 

zawiadamia

o wszczęciu na wniosek Górażdże Cement S.A., postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych dla  przedsięwzięcia pn.  cyt. „Budowa instalacji oddzielnego przemiału składników do produkcji cementu wraz z silosami i układami transportu do instalacji młynów cementu – prasa rolowa o wydajności 350 Mg/h z uwzględnieniem realizacji z podziałem na dwa etapy”, na działkach nr: 76/38, 79/9, 80/30  obręb Chorula.

 

Z dokumentacją sprawy, w tym z Karta informacyjną przedsięwzięcia  oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin, Wydział Środowiska, pokój nr 33. Strony mogą składać uwagi i wnioski w formie pisemnej i ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin, Wydział Środowiska, pokój nr 33, lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: .