Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o LXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

                                         Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 28 lutego 2024 r. (środa) o godz. 16.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie(ul. Krapkowicka 6) odbędzie się LXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VIII kadencji.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej;
 4. interpelacje i zapytania radnych;
 5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 7. sprawozdanie z działalności DSS „Św. Barbara” w Kamionku za 2023 rok;
 8. sprawozdanie z programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na rok 2023;
 9. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 1. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach treningowych i wspomaganych,
 2. wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Gogolin,
 3. aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Gogolin,
 4. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula- część 1,
 5. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamień Śląski- część 1,
 6. zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gogolin
  na lata 2020-2025,
 7. przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych
  z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gogolin,
 8. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą,
 9. uchylenia uchwały Nr LXXVII/814/2024 Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy,
 10. nadania nazwy ulicy w Kamieniu Śląskim,
 11. przekazania według właściwości do Burmistrza Gogolina podania stanowiącego uwagę do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Tarnów Opolski – Wschód” w granicach gminy Gogolin – część „A”,
 12. powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie,
 13. zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
 14. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 15. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2024 rok;

      10. wolne wnioski i informacje;
      11. zakończenie obrad sesji

                                 Przewodniczący
                                 Rady Miejskiej w Gogolinie
                                  /-/ Piotr Czok

Projekty uchwał (skan):
PDFProjekt uchwały Nr LXXVIII_a_2024.pdf (604,45KB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXVIII_b_2024.pdf (1,45MB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXVIII_c_2024.pdf (6,55MB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXVIII_d_2024.pdf (2,52MB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXVIII_e_2024.pdf (2,14MB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXVIII_f_2024.pdf (363,23KB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXVIII_g_2024.pdf (1,74MB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXVIII_h_2024.pdf (436,80KB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXVIII_i_2024.pdf (301,98KB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXVIII_j_2024.pdf (557,90KB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXVIII_k_2024.pdf (1,36MB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXVIII_l_2024.pdf (383,98KB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXVIII_m_2024.pdf (282,05KB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXVIII_n_2024.pdf (3,29MB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXVIII_o_2024.pdf (1,15MB)
 

Projekty uchwał (pliki binarne)
PDFProjekt uchwały Nr LXXVIII_a_2024.pdf (277,14KB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXVIII_b_2024.pdf (443,03KB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXVIII_c_2024.pdf (931,89KB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXVIII_d_2024.pdf (3,81MB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXVIII_e_2024.pdf (3,67MB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXVIII_f_2024.pdf (239,75KB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXVIII_g_2024.pdf (533,23KB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXVIII_h_2024.pdf (218,58KB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXVIII_i_2024.pdf (236,82KB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXVIII_j_2024.pdf (876,71KB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXVIII_k _2024.pdf (345,81KB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXVIII_l _2024.pdf (232,67KB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXVIII_m_2024.pdf (224,69KB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXVIII_n_2024.pdf (4,39MB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXVIII_o_2024.pdf (349,48KB)