Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.I.0050.31.2024 Burmistrza Gogolina z dnia 20-02-2024 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Gogolinie

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 63 ust. 1 i ust. 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005) oraz na podstawie § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz.1428) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Gogolinie.
§ 2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Skład Komisji Konkursowej określony zostanie odrębnym zarządzeniem.
§ 4. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na:
1) tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie;
2) stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Gogolina.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.I.0050.31.2024 Burmistrza Gogolina z dnia 20-02-2024 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr.pdf (538,45KB)

DOCXZałącznik nr OR.I.0050.31.2024.docx (12,01KB)

DOCXZałącznik nr 1 OR.I.0050.31.2024.docx (9,82KB)

DOCXZałącznik nr 2 OR.I.0050.31.2024.docx (7,33KB)