Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o LXXIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

 

                                       Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 27 marca 2024 r. (środa) o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie(ul. Krapkowicka 6) odbędzie się LXXIX Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VIII kadencji.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej;
 4. interpelacje i zapytania radnych;
 5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 7. roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby związane z realizacją w/w zadań za 2023 rok;
 8. sprawozdanie z działalności gminnych jednostek kultury za 2023 rok:

a) sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie,

b) sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie;

 1. sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie za rok 2024 (okres od początku roku do zakończenia kadencji):

a) sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej,

b) sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów i Planowania,

c) sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji,

d) sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia,

e) sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

f) sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;

 1. podsumowanie pracy Rady Miejskiej w Gogolinie VIII kadencji (2018-2024);
 2. sprawozdania z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie VIII kadencji (2018-2024):

a) sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej,

b) sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów i Planowania,

c) sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji,

d) sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia,

e) sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

f) sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;

 1. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 1. wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn.: Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej współfinansowanego ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027 w ramach działania 2.3 Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu,
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2024 – 2025,
 3. zmiany uchwały Nr V/24/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie oraz nadania jej statutu,
 4. nadania nazwy rondu położonemu w miejscowości Gogolin stanowiącemu skrzyżowanie dróg publicznych – ulic Ligonia i Kamiennej (dotyczy nadania nazwy „Rondo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”),
 5. nadania nazwy rondu w Choruli- „Rondo Praw Kobiet” (dotyczy nadania nazwy „Rondo Praw Kobiet”),
 6. nadania nazwy rondu w Gogolinie stanowiącemu skrzyżowanie dróg wojewódzkich nr 423 i nr 424
  z drogą powiatową nr 1831 O (dotyczy nadania nazwy „Rondo Milenijne”),
 7. nadania nazwy rondu w Choruli stanowiącemu skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 423 i drogi gminnej
  - ul. Cementowej (dotyczy nadania nazwy „Rondo Unii Europejskiej”),
 8. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr LXXIV/792/2023 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  na rok 2024,
 9. zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Gogolin w ramach pomocy de minimis,
 10. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2024 rok;
 11. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Tarnów Opolski - Wschód” w granicach gminy Gogolin - część "A";

   13. wolne wnioski i informacje;

   14. zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Gogolinie

                                                                                                        /-/ Piotr Czok

Projekty uchwał (plik binarny):
PDFProjekt uchwały Nr LXXIX_a_2024.pdf (244,05KB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXIX_b_2024.pdf (226,76KB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXIX_c_2024.pdf (237,25KB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXIX_d_2024.pdf (2,03MB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXIX_e_2024.pdf (1,90MB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXIX_f_2024.pdf (1,96MB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXIX_g_2024.pdf (1,84MB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXIX_h_2024.pdf (236,46KB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXIX_i_2024.pdf (328,07KB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXIX_j_2024.pdf (322,29KB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXIX_h_2024.pdf (236,46KB)
 

Projekty uchwał (skan): 
PDFProjekt Uchwały Nr LXXIX_A_2024.pdf (2,25MB)
PDFProjekt Uchwały Nr LXXIX_B_2024.pdf (1,70MB)
PDFProjekt Uchwały Nr LXXIX_C_2024.pdf (2,87MB)
PDFProjekt Uchwały Nr LXXIX_D_2024.pdf (3,58MB)
PDFProjekt Uchwały Nr LXXIX_E_2024.pdf (4,00MB)
PDFProjekt Uchwały Nr LXXIX_F_2024.pdf (4,29MB)
PDFProjekt Uchwały Nr LXXIX_G_2024.pdf (3,80MB)
PDFProjekt Uchwały Nr LXXIX_H_2024.pdf (2,71MB)
PDFProjekt Uchwały Nr LXXIX_I_2024.pdf (6,60MB)
PDFProjekt Uchwały Nr LXXIX_J_2024.pdf (9,77MB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXIX_k_2024.pdf (4,34MB)