Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WS.III.6220.6.2024.ES

WS.III.6220.6.2024.ES                                                                                                                                       Gogolin, dnia  21 marca 2024 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Gogolina, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775), w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy   o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094),

 

zawiadamia strony postępowania

o wszczęciu na wniosek Silesia Ring Sp. z o.o. Sp. k. ul. Lotnicza 5-7, 47-325 Kamień Śląski, postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. cyt. "Budowa stacji paliw wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną na działce nr 677/103 przy ul. Lotniczej w Kamieniu Śląskim”, planowanego do realizacji na działkach nr: 677/103, 677/91, 677/104  obręb  Kamień Śląski.

 

Z dokumentacją sprawy, w tym z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia  można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin, Wydział Środowiska, pokój nr 33. Strony mogą składać uwagi i wnioski w formie pisemnej i ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin, Wydział Środowiska, pokój nr 33, lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: .