Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.I.0050.62.2024 Burmistrza Gogolina z dnia 28-03-2024 w sprawie sposobu zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej otwartego konkursu ofert obejmującego zadania z zakresu  pomocy społecznej w roku  2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) i art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na wykonanie w roku 2024 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej zarządzam, co następuje:

§ 1. Określa się sposób zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) na członków komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2024 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.
§ 2. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez podmioty biorące udział w danym konkursie.
§ 3. Warunkiem udziału w pracach komisji konkursowej jest przekazanie odpowiednio wypełnionego i podpisanego przez przedstawiciela organizacji lub podmiotu Formularza zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. § 4. Zgłoszenia należy składać listownie na adres Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin lub osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin w terminie do dnia 18 kwietnia 2024 r. do godz. 15.30. Decyduje data wpływu zgłoszenia potwierdzona pieczęcią wpływu.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Zdrowia i Polityki Społecznej.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.I.0050.62.2024 Burmistrza Gogolina z dnia 28-03-2024 w . o.pdf (442,12KB)

DOCXZałącznik nr OR.I.0050.62.2024.docx (8,78KB)

DOCXZałącznik nr 1 OR.I.0050.62.2024.docx (6,86KB)