Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z IV Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów

Protokół Nr IV/2024

z Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie z dnia 15.03.2024 r.

które odbyło się w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie

w godz. 10.00-12:15

 

W Posiedzeniu brali udział członkowie GRS (Zał. Nr 1 do Protokołu, lista obecności):

 1. Fesser Renata
 2. Kuchnia Anna
 3. Małek-Kubilas Ruta
 4. Mandola Ilona
 5. Mnich Maria
 6. Morawiec Irmgarda
 7. Nadbrzeżny Jan
 8. Reinert Józef
 9. Sadowska Henryka
 10. Sapok Maria
 11. Szatka Maria
 12. Wandrowski Dariusz
 13. Wiora Marta
 14. Zając Krystyna

 

Ponadto w Posiedzeniu brali udział zaproszeni goście:

 1. Joachim Wojtala – Burmistrz Gogolina;
 2. Piotr Czok – Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie;
 3. Barbara Komandzik – Dyrektor Domu Spokojnej Starości w Kamionku;
 4. Aniela Michna – Przewodnicząca rady mieszkańców DSS;
 5. Jolanta Matuszek – Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
 6. Ewa Wiora -  Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej;
 7. Marek Korniak – Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Gogolinie;
 8. Szymon Kliszewski – Inspektor Wydziału  Promocji Urzędu Miejskiego w Gogolinie;
 9. Tadeusz Byrski – Naczelnik Gminnego Centrum Reagowania;
 10. Agnieszka Przybyła –  Inspektor Wydziału Spraw Administracyjnych.

 

  Ad. 1.

Przewodniczący Jan Nadbrzeżny przywitał wszystkich przybyłych członków Gminnej Rady Seniorów oraz zaproszonych gości i poinformował, że na podstawie listy obecności, Rada może obradować i podejmować prawomocne decyzje, gdyż na Sali obecnych jest 14 członków Gminnej Rady Seniorów. 

Na początku obrad, Przewodniczący poinformował członków GRS oraz zaproszonych Gości, że w dniu 9 marca 2024 roku zmarł pan Wiktor Gabor – wieloletni działacz społeczny, Członek Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie I, II i III kadencji. W związku z tym, zaprosił zebranych gości do uczczenia śmierci pana Gabora minutą ciszy. Następnie, biorąc pod uwagę zbliżający się koniec kadencji Burmistrza Gogolina Joachima Wojtali, Przewodniczący GRS złożył Burmistrzowi podziękowania za wieloletnią współpracę oraz zaangażowanie na rzecz mieszkańców, a w szczególności na rzecz Seniorów.

 

 

Ad. 2.

Przewodniczący Jan Nadbrzeżny przedstawił porządek posiedzenia, który wcześniej otrzymali wszyscy członkowie GRS oraz na wniosek członka Gminnej Rady Seniorów, Dariusza Wandrowskiego, zaproponował członkom Gminnej Rady Seniorów, aby do otrzymanego porządku obrad wprowadzić dodatkowy temat jako  punkt 5. „Informacja o przygotowaniu mieszkańców i Gminy Gogolin do sytuacji nadzwyczajnych”. W związku z powyższym nowy porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Zapoznanie ze zmianami w statucie Gminnej Rady Seniorów III kadencji
  w Gogolinie.
 4. Sprawozdanie z działalności GRS w okresie między posiedzeniowym.
 5. Informacja o przygotowaniu mieszkańców i Gminy Gogolin do sytuacji nadzwyczajnych” .
 6. Ustalenie harmonogramu dyżurów członków GRS na II kwartał 2024 r.
 7. Wolne wnioski, zapytania i komunikaty.
 8. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Jan Nadbrzeżny zapytał czy wszyscy akceptują zaproponowany porządek.

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 14 glosami „za”.

 

Następnie Przewodniczący poinformował, że protokół z poprzedniego posiedzenia został sporządzony oraz jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.gogolin.pl Dodał także, że na bieżąco prowadzona jest Kronika Gminnej Rady Seniorów i zachęca do współredagowania.

 

Ad. 3.

Przewodniczący Jan Nadbrzeżny  poinformował zebranych na sali członków GRS, że zmianie uległ Statut Gminnej Rady Seniorów, po czym szczegółowo omówił dokonane zmiany.

 

Ad.4.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Rady Seniorów III kadencji w Gogolinie za okres od  20.12.2023 r. do 15.03.2024

 

Gminna Rada Seniorów i jej członkowie w okresie sprawozdawczym uczestniczyli
w następujących wydarzeniach:

 

07.01.2024 r.

W kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gogolinie odbył się Koncert Noworoczny „Niebo”, w którym wystąpiła Gabi Gąsior wraz ze swoim zespołem. Występ podziwiali: Burmistrz Gogolina, Joachim Wojtala oraz Piotr Czok, Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z mieszkańcami Gminy Gogolin.

10.01.2024 r.

W Centrum Usług Społecznych w Gogolinie odbyła się inauguracja Programu „Gmina Przyjazna Seniorom”. W roli moderatora wystąpił Marek Plich z Krakowa, ambasador zdrowego stylu życia i zarazem przedstawiciel redakcji „Głos Seniora”. Przybyli licznie seniorzy wysłuchali wykładu pt. „Bezpieczny senior – stop manipulacji, nie daj się oszukać”. Podczas uroczystości dokonano wręczenia certyfikatu - „Gmina Przyjazna Seniorom” oraz symbolicznie wręczono kilku seniorom Ogólnopolską Kartę Seniora, poprzez wcześniejsze wypełnienie stosownej ankiety. Dysponenci „karty” będą mogli korzystać z ulg przy wszelkiego rodzaju usługach, między innymi fizjoterapeutycznych.

 

29.01.2024 r.

Seniorzy uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej śp. Stanisława Kurzeji, który w latach
2002 - 2006   był przewodniczącym Rady Miejskiej w Gogolinie.

 

29.01.2024 r.

W GC Kultury w Gogolinie swoje święto obchodzili Dziadkowie i Babcie z Klubu Seniora. Piękny występ artystyczny zaprezentowały dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 1 w Gogolinie. Uczestnikom wręczono ręcznie wykonane piękne karty okolicznościowe.

 

31.01.2024 r.

W Centrum Przesiadkowym w Gogolinie odbyło się walne zebranie członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w którym uczestniczył również Burmistrz Gogolina, Joachim Wojtala. Sprawozdanie z działalności przedstawiła Jolanta Matuszek, Prezes UTW oraz zapoznała
z programem działania na rok 2024.

 

08.02.2024 r.

W GC Kultury w Gogolinie odbyła się wspaniale zorganizowana impreza z okazji „Tłustego Czwartku”, na którą przybyło wielu mieszkańców, także seniorów naszej gminy. Z programem artystycznym pełnym znakomitego humoru wystąpiły gwiazdy telewizji śląskiej „Happy Jędrowski” oraz Joanna Anna Wicher. Na pięknie ustrojonych i suto zastawionych stołach nie zabrakło smacznych pączków, kawy i napojów, a także smacznego, gorącego posiłku.

 

12.02.2024 r.

Staraniem Zespołu Rekreacyjno – Sportowego w Gogolinie odbył się „Śledzikowy Marsz Nordic Walking 2024”. Miłośnicy kijków, a wśród nich liczna grupa seniorów wmaszerowali na Zakrzowską Szpicę i tam spotkali Białą Damę, zaproszoną przez Gminną Bibliotekę Publiczną. Na zakończenie przy ognisku raczyli się smakowitą kiełbaską.

 

15.02.2024 r.

W GC Kultury w Gogolinie odbyło się otwarte spotkanie posła na Sejm RP, Adama Gomoły                     z mieszkańcami naszej gminy. Posła na spotkanie zaprosili członkowie UTW i Młodzieżowej Rady Seniorów. Spotkanie owocowało dużym zainteresowaniem, przybyło wielu młodych ludzi, głównie uczniów szkół podstawowych, a także wielu seniorów. Na początku poseł zapoznał zebranych z przebiegiem kampanii wyborczej, mówił o przygotowaniach do kampanii i rezultatach, a także o swojej dotychczasowej działalności. Następnie poseł udzielił głosu mieszkańcom, którzy mogli zadawać pytania oraz zgłaszać problemy i spostrzeżenia. . Między innymi przedstawiciel rolników zwrócił uwagę na przyczyny protestów, jakie odbywają się
w naszym kraju oraz innych krajach UE i zaprosił posła na najbliższe spotkanie z rolnikami. Przedstawiciel lokalnej małej firmy mówił o dużych obciążeniach podatkowych, które są przyczyną zamykania biznesów. Nauczycielka szkoły specjalnej w  Krapkowicach zwróciła uwagę na problemy z jakimi borykają się uczniowie w trakcie edukacji i przysposobienia do zawodu oraz, jakie mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia. Nie zabrakło również wielu pytań ze strony młodzieży dotyczących zmiany w prawie do aborcji oraz uwolnienia sprzedaży marihuany.

 

 

24.02.2024 r.

Wiceprzewodnicząca GRS, Marta Wiora wraz z grupą członkiń Klubu Seniora uczestniczyła                      w uroczystości pogrzebowej śp. Barbary Kiermasz - wyjątkowo empatyczna i uczynna osoba, która nigdy nie odmówiła innym pomocy przy sporządzaniu rocznych rozliczeniach finansowych do Urzędu Skarbowego, wystąpień do ZUS-u oraz w innych osobistych sprawach.

 

27.02.2024 r.

Wyjazd na spotkanie z Gminną Radą Seniorów w Walcach (było to II posiedzenie tamtejszej GRS), które odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Walcach. Celem spotkania była wymiana doświadczeń w tworzeniu  i funkcjonowaniu gminnych rad seniorów. Podczas spotkania zapoznano tamtejszą radę seniorów ze sprawami, którymi GRS z Gogolina zajmowała  się w dotychczasowej działalności. Na zakończenie GRS w Walcach zadeklarowała chęć do dalszych takich spotkań i współpracy w rozwiązywaniu problemów środowiska osób w podeszłym wieku.

 

28.02.2024 r.

W sali Centrum Przesiadkowego w Gogolinie staraniem Gminnej Biblioteki Publicznej członkowie UTW wzięli udział w spotkaniu z Krzysztofem Lisowskim, który przedstawił swoje wrażenia z podróży do Etiopii.

 

02.03.2024 r.

W Hali Sportowej im. Braci Blautów Gogolinie po całodniowych zawodach wspinaczkowych                   o Puchar Burmistrza Gogolina odbyła się prezentacja pt. „Broad Peak i K2 w 9 dni”, którą poprowadził himalaista Piotr Krzyżowski, który w ciągu trzech lat zaliczył pięć ośmiotysięczników.

 

 

06.03.2024 r.

W Gminnej Biblioteki Publicznej  w Gogolinie członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotkali się z Dariuszem Wandrowskim, który wygłosił wykład pod intrygującym tytułem: „Polscy piraci z Karaibów”.

 

10.03.2024 r.

W GC Kultury w Gogolinie obchodzono Dzień Kobiet i Mężczyzn. Impreza odbyła się przy dźwiękach przebojów legendarnych zespołów The Tribute to Abba i Boney M. Dla licznie zgromadzonej publiczności wystąpili artyści z Czech i Słowacji – Josef Pavlusik i Władysław Czepiec.

 

14.03.2024 r.

W GCK w Gogolinie odbyło się „Śniadanie biznesowe” czyli corocznie organizowane spotkanie z przedstawicielami firm działających na terenie gminy. Krzysztof Reiner, Zastępca Burmistrza Gogolina zapoznał zebranych gości z perspektywami rozwoju Gminy Gogolin, przedstawił  strategiczne inwestycje wraz ze sposobem ich realizacji i finansowania.
Szymon Ogłaza, Wicemarszałek Województwa Opolskiego opowiadał o budowie bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomowego w Gogolinie, natomiast Arnold Joszko, jako przedstawiciel Małej Aglomeracji Krapkowickiej zapoznał z inwestycją pn. „Most południowy”, która jest przygotowywana do realizacji. Wręczono też statuetki „Karolinka biznesu” zasłużonym przedsiębiorcom. Następnie Burmistrz Gogolina, Joachim Wojtala dokonał podsumowania działań związanych z obchodami jubileuszu 800 lecia Gogolina.
Na zakończenie programem artystycznym wystąpili gitarzyści Kamil i Szymon Bartkowiak, którzy wykonali piękne ballady.

 

W okresie sprawozdawczym zostały przekazane osobom dysponującym adresem e-mail (także do UTW) informacje i komunikaty, mianowicie:

 

►oferta uczestnictwa w V Ogólnopolskim Forum Domów i Klubów Seniora pn. Przegląd działalności kulturalnej i wymiana dobrych praktyk. Forum odbywało się w dniu 22.02.2024 r. w Warszawie i można w nim było uczestniczyć online.

 

►ofertę Towarzystwa Inicjatyw Twórczych dot. ogólnopolskiego spotkania pn. Rozmowy bez granic czyli,  jak założyć seniorsko-migracyjny klub konwersacyjny.

Postępujący bowiem proces migracji polegający na masowym przemieszczaniu się ludności
z różnych części świata do krajów europejskich pokazuje skalę problemów, z którym trzeba będzie się zmierzyć.

 

►ofertę Narodowego Funduszu Zdrowia, którą przekazała nam p. Beata Worotniak
z UM w Gogolinie, która zawierała informację NFZ-tu z okazji Światowego Dnia Słuchu (04.03.br).

Informację przekazano członkom GRS z prośbą o zainteresowanie swoich bliskich i znajomych seniorów, żeby mogli skorzystać z badań słuchu oraz z konsultacji protetyka słuchu.

 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie 14 głosami „za”.

 

W związku z licznymi obowiązkami służbowymi oraz koniecznością wcześniejszego wyjścia z posiedzenia o głos poprosił Joachim Wojtala, Burmistrz Gminy Gogolin. Prawo głosu zostało udzielone przez Przewodniczącego GRS. Na początku swojej wypowiedzi Burmistrz zaprosił członków Gminnej Rady Seniorów na uroczysty koncert z okazji 20 lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, który odbędzie się 4 kwietnia 2024 roku w Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie. Następnie została omówiona inwestycja Gminy Gogolin – budowa Głównego Punktu Zasilającego. Przedstawiono w jakim celu jest budowany oraz jakie korzyści popłyną po uruchomieniu GPZ. W następnym punkcie wypowiedzi zostały przedstawione plany samorządu na dalszy rozwój gminy Na kończenie swojej wypowiedzi, Burmistrz podziękował Seniorom za dotychczasową i owocną współpracę.

 

Ad. 5.

W kolejnym punkcie obrad, pan Jan Nadbrzeżny udzielił głosu panu Tadeuszowi Byrskiemu, Naczelnikowi Gminnego Centrum Reagowania, który przedstawił informacje o przygotowaniu mieszkańców i Gminy Gogolin do sytuacji nadzwyczajnej. Podczas omawianego punktu, pan Tadeusz Byrski nadmienił, że pomimo braku ustawy oraz przepisów prawnych nakazujących obronę cywilną ludności, samorząd Gminy Gogolin jest przygotowany do alarmowania ludności na wypadek zagrożenia, poprzez dobrze wyposażony  Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego, które jest przystosowane do funkcjonowania nawet bez prądu. W ramach zabezpieczenia na wypadek uszkodzenia ujęć wodnych, Gminne Centrum Reagowania zakupiło zbiorniki na wodę pitną, które powinny być rozdysponowane na wypadek przerwy w dostawie wody. Podczas spotkania omówione zostały również tematy schronów, ewakuacji ludności, czy rozdysponowania tabletek jodu na wypadek skażenia terenu poprzez awarie elektrowni jądrowej, a także jakie kroki trzeba podjąć słysząc syreny alarmowe.
Na zakończenie swojej wypowiedzi, Naczelnik podsumował, że jego zdaniem Gmina Gogolin jest dobrze przygotowana na wypadek zagrożenia, w zakresie przygotowania sprzętu i systemu ostrzegania i alarmowania, zaopatrzenia mieszkańców w wodę, posiada dobrze wyposażony magazyn z sprzętem, dzięki któremu jest możliwości rozbicia stanowiska polowego, z którego będzie można prowadzić działania alarmujące.

 

Ad.6.

Przewodniczący GRS poinformował, iż dyżury w ramach Gminnego Punktu Doradztwa
w I kw. tego roku odbyły się bez zakłóceń i wszyscy, którzy się zadeklarowali dyżurować ten obowiązek wypełnili. Wobec tego poprosił o wpisywanie się na dyżury kolejnego kwartału. 

Wobec powyższe harmonogram dyżurów na II kw. 2024 roku kształtuje się następująco:

 • 02.04.2024 r. (CAW Chorula, świetlica) – pan Dariusz Wandowski;
 • 02.04.2024 r. „Sołtysówka” w Kamionku – pani Renata Fesser;
 • 04.04.2024 r.. (świetlica młodzieżowa w Górażdżach) – pan Józef Reinert;
 • 02.04.2024 r. (siedziba KGW-Kamieńskie babki w Kamieniu Śląskim) – pani Irmgarda Morawiec;
 • 02.04.2024 r. (salka katechetyczna w Obrowcu) – pani Marta Wiora
 • 02.04.2024 r. (Świetlica w Zakrzowie) – pan Jan Nadbrzeżny;
 • 02.04.2024 r. (CAW w Odrowążu) – pani Ilona Mandola
 • 02.04.2024 r. (CUS Gogolin, siedziba UTW) – pani Maria Szatka;
 • 07.05.2024 r. (CUS Gogolin, siedziba UTW) – pani Maria Sapok
 • 04.06.2024 r. (CUS Gogolin, siedziba UTW) – pani Henryka Sadowska;

 

 

Ad. 7.

Pan Jan Nadbrzeżny przewodniczący GRS zapytał czy ktoś chciałby omówić jakąś sprawę bądź zapytanie.

 

O głos poprosił pan Piotr Czok - Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie, otrzymując prawo głosu.

 

Korzystając z okoliczności zbliżającego się końca kadencji, Przewodniczący RM w Gogolinie podziękował Gminnej Radzie Seniorów, za wspólne podjęte działania oraz współpracę, jednocześnie podkreślając, że miało to istotny wpływ na rozwój gminy na przestrzeni ostatnich lat.

 

Ad. 7.

W związku z wyczerpaniem tematów porządku obrad Przewodniczący zakończył IV Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie, składając przybyłym członkom
i zaproszonym gościom podziękowanie za udział w posiedzeniu, a także korzystając
z okoliczności złożył życzenia z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego a także spędzenia ich w gronie najbliższych.   

 

 

                                                                                                                                 

                               Przewodniczący
                  Gminnej Rady Seniorów Gogolinie

                               Jan Nadbrzeżny

 

Protokołowała:
Agnieszka Przybyła                                                                                                        

 

Zał. Nr 1- lista obecności członków Gminnej Rady Seniorów i zaproszonych gości na Posiedzenie.

 

 

PDFProtokół z IV Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów.pdf.pdf (481,08KB)
PDFProtokół z IV Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów.pdf (772,99KB)