Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2024 roku zadań publicznych gminy z zakresu z zakresu ochrony i promocji zdrowia w ramach Programu Usług Społecznych Gminy Gogolin na rok 2024

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0050.90.2024 BURMISTRZA GOGOLINA
z dnia 30 kwietnia 2024 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert


Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2023 r. poz. 571), zarządzam co następuje:
§ 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 011.06.2024.MK Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Gogolinie w dniu 11 marca 2024 r. na realizację zadań publicznych gminy z zakresu ochrony i promocji zdrowia w ramach Programu Usług Społecznych Gminy Gogolin na rok 2024, zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Centrum Usług Społecznych w Gogolinie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gogolina
Joachim Wojtala

PDFZarządzenie Nr Or I.0050.90.2024 - wyniki konkursu ofert.pdf (230,47KB)
PDFZarządzenie Nr Or I.0050.90.2024 - wyniki konkursu ofert skan.pdf (153,48KB)