Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

BURMISTRZ GOGOLINA

OGŁASZA

 

1. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kamieniu Śląskim, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka 1255/3 z mapy 5, obręb Kamień Śląski o pow. 1,9000 ha, ujawnionej w księdze wieczystej KW OP1S/00050813/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. 

Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny dróg.

Termin zagospodarowania nieruchomości – 2 lata od daty nabycia. 

Cena wywoławcza nieruchomości – 660 000,00 zł.*   Wadium – 66 000,00 zł.    

*Sprzedaż następuje za cenę osiągniętą w przetargu powiększoną o podatek VAT 

w wysokości 23%.  

Przetarg odbędzie się w dniu 25 lipca 2024 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie ul. Krapkowicka 6 (Sala Posiedzeń).

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości lub inne dokumenty potwierdzające zdolność do dokonywania czynności prawnych oraz potwierdzenie wpłacenia wadium.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej oferent zobowiązany jest wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Gogolinie w BS Gogolin Nr 81 8883 0005 2001 0000 2381 0001 

w terminie do dnia 18 lipca 2024 r. Jeśli oferentowi przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się go z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszone zostanie uczestnictwo w przetargu, przedstawiony zostanie oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz zostanie złożone pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy w terminie do dnia 18 lipca 2024 r.

Wpłacone wadium zostanie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, 

a zaliczone na poczet ceny nabycia - jeżeli osoba wpłacająca przetarg wygra.  

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg 

od zawarcia umowy notarialnej. 

Należność za zakupioną w przetargu nieruchomość należy uregulować przed podpisaniem umowy notarialnej. Koszty notarialne pokrywa kupujący.

 

2. Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki niezabudowanej oznaczonej numerem 183/5 z mapy 4 obręb Gogolin 2, dla której w Sądzie Rejonowym  w Strzelcach Opolskich prowadzona jest księga wieczysta nr OP1S/00026733/3, położona 

w Gogolinie, o powierzchni 0,7037 ha. Działka jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. 

Cena wywoławcza wynosi 850 000,00 zł - netto.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 85 000,00 zł oferent zobowiązany jest wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Gogolinie w BS Gogolin Nr 81 8883 0005 2001 0000 2381 0001 w terminie do dnia 18 lipca 2024 r.

Do ceny uzyskanej w przetargu należy doliczyć podatek VAT wysokości 23%.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami – symbol w planie 3MWU.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „PRZETARG – Wyzwolenia” 

w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gogolinie w terminie do dnia 18 lipca 2024 r. w godzinach pracy urzędu.

Złożenie oferty jest równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.

Pisemna oferta powinna zawierać: 

1) imię i nazwisko i adres oferenta, albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna; 

2) datę sporządzenia oferty; 

3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń; 

4) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty; 

5) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium lub też dowody, stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób, którym przysługuje prawo 

do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie 

do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

   

Dodatkowe warunki przetargu:

1) przedstawienie w formie opisowej i graficznej wiążącej koncepcji sposobu użytkowania i zagospodarowania nieruchomości;

2) termin zagospodarowania nieruchomości – dwa lata od daty nabycia.

 

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 25 lipca 2024 r. o godz. 10:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

Burmistrz Gogolina zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości lub inne dokumenty potwierdzające zdolność do dokonywania czynności prawnych oraz potwierdzenie wpłacenia wadium.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli wpłacający oferent wygra przetarg. Całkowitą należność za nieruchomość należy uregulować przed podpisaniem umowy notarialnej.

Wybrany oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie wskazanym przez Gminę. W przypadku uchylenia się od tego obowiązku wpłacone przez oferenta wadium nie podlega zwrotowi. Koszty notarialne ponosi kupujący.

 

Ogłoszenie niniejsze zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 

w Gogolinie, oraz opublikowane na stronach internetowych www.gogolin.pl, w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej – BIP oraz w Gazecie Wyborczej – komunikaty.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Planowania i Nieruchomości Urzędu Miejskiego 

w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, pokój 29, tel. 077 407 68 32 oraz 077 407 68 35.

                                                                                        

 

 

 

                                                                                                               Burmistrz Gogolina

                                                                                                                Krzysztof Reinert