Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE  o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Obrowiec

OGŁOSZENIE
 o przystąpieniu do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Obrowiec

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Gogolinie Uchwały nr III/22/2024 z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Obrowiec. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej planu miejscowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lipca 2024 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski mogą być wnoszone:

  1. w formie papierowej do Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin;
  2. tradycyjną drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin;
  3. w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: ;
  4. za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gogolina.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Obrowiec.

Niniejsze obwieszczenie ukazało się w dniu 4 lipca 2024r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie oraz w Tygodniku O!Polska.

 

                                                                                                              Burmistrz Gogolina

                                                                                                               Krzysztof Reinert              

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych obowiązują przepisy związane z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Pełna informacja na temat obowiązujących wytycznych dostępna jest w formie elektronicznej przy niniejszym ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie http://bip.gogolin.pl/.