Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie 2010-2014

Aktualne załączniki/zdjęcie

PDFUchwała Nr LIII_494_2014 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok.pdf (1,04MB)
PDFUchwała Nr LIII_493_2014 w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości.pdf (6,74MB)
PDFUchwała Nr LIII_492_2014 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania Gminnego Miejsca Rekreacji i Wypoczynku Ekomuzeum w Kamieniu Śląskim.pdf (578,09KB)
PDFUchwała Nr LIII_491_2014 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy ul. Klasztornej 2 w Kamieniu Śląskim.pdf (166,71KB)
PDFUchwała Nr LIII_490_2014 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej w Gminie Gogolin.pdf (58,73KB)

PDFUchwała Nr LII_489_2014 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok.pdf (1,33MB)
PDFUchwała Nr LII_488_2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.pdf (1,91MB)
PDFUchwała Nr LII_487_2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (541,58KB)
PDFUchwała Nr LII_486_2014 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Gogolin i jej jednostkom podległym (...).pdf (1,27MB)
PDFUchwała Nr LII_485_2014 o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozlicznia dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Gogolin przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego (...).pdf (395,01KB)
PDFUchwała Nr LII_484_2014 w sprawie wyrażenia zgody na przejcie przez Gminę Gogolin zadania własnego Gminy Tarnów Opolski w zakresie tworzenia i utrzymania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (...).pdf (1,45MB)
PDFUchwała Nr LII_483_2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego terenu górniczego Tarnów Opolski Wschód.pdf (568,48KB)
PDFUchwała Nr LII_482_2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf (52,47KB)
PDFUchwała Nr LII_481_2014 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznegi na rok 2015.pdf (513,12KB)
PDFUchwała Nr LII_480_2014 str. 101-123 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014-2020.pdf (9,17MB)
PDFUchwała Nr LII_480_2014 str. 51-100 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy na lata 2014-2020.pdf (22,95MB)
PDFUchwała Nr LII_480_2014 str. 1-50 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014-2020.pdf (23,28MB)
PDFUchwała Nr LI_479_2014 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie na 2014 rok.pdf (1,68MB)
PDFUchwała Nr LI_478_2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.pdf (212,77KB)
PDFUchwała Nr LI_477_2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf (207,51KB)
PDFUchwała Nr LI_476_2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf (208,98KB)
PDFUchwała Nr LI_475_2014 w sprawie nabycia nieruchomości.pdf (215,58KB)
PDFUchwała Nr LI_474_2014 o przyjęciu środków z Funduszu Spójności.pdf (311,60KB)
PDFUchwała Nr LI_473_2014 w sprawie nadania nazwy placowi w Gogolinie.pdf (276,71KB)
PDFUchwała Nr LI_472_2014 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z plenerowych urządzeń siłowych przy Placu Wiejskim w Górażdżach.pdf (111,55KB)
PDFUchwała Nr LI_471_2014 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy ul. Podgórnej 3 w Malni.pdf (167,23KB)
PDFUchwała Nr LI_470_2014 w sprawie regulaminu korzystania z plenerowych urządzeń siłowych w Malni przy ul. Podgórnej 3.pdf (110,55KB)
PDFUchwała Nr LI_469_2014 w sprawie regulaminu korzytsania z plenerowych urządzeń siłowych w Kamieniu Śląskim przy Placu Myśliwca 30.pdf (129,79KB)
PDFUchwała Nr LI_468_2014 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domu Spokojnej Starości "Św. Barbara" w Kamionku.pdf (256,33KB)
PDFUchwała Nr LI_467_2014 wyposażenia w majątek Urzędu Miejskiego w Gogolinie.pdf (55,97KB)
PDFUchwała Nr LI_466_2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyposażenie w środek trwały Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie.pdf (50,54KB)
PDFUchwała Nr L_465_2014 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok.pdf (381,08KB)
PDFUchwała Nr L_464_2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf (52,69KB)
PDFUchwała Nr L_463_2014 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVIII/440/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego -prawa użytkowania na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (...).pdf (62,15KB)
PDFUchwała Nr L_462_2014 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (82,69KB)
PDFUchwała Nr L_461_2014 str.101-134 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin.pdf (17,55MB)
PDFUchwała Nr L_461_2014 str. 51-100 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin.pdf (24,47MB)
PDFUchwała Nr L_461_2014 str. 1-50 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin.pdf (27,51MB)
PDFUchwała Nr L_460_2014 w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Gogolin do stanu faktycznego.pdf (167,76KB)
PDFUchwała Nr L_459_2014 w sprawie dostosowania opiu granic okręgów wyborczych gminy Gogolin do stanu faktycznego.pdf (132,92KB)
PDFUchwała Nr XLIX_458_2014 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok.pdf (1,12MB)
PDFUchwała Nr XLIX_457_2014 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (355,25KB)
PDFUchwała Nr XLIX_456_2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf (133,60KB)
PDFUchwała Nr XLIX_455_2014 w sprawie nabycia udziałów w prawie wieczystego uzytkowania na gruncie Skarbu Państwa.pdf (145,45KB)
PDFUchwała Nr XLIX_454_2014 w sprawie nadania nazwy ulicy w Gogolinie.pdf (308,28KB)
PDFUchwała Nr XLIX_453_2014 w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie przedsięwzięcia pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gogolin" z środków Funduszu Spójności.pdf (42,40KB)
PDFUchwała Nr XLIX_452_2014 w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską.pdf (52,34KB)
PDFUchwała Nr XLVIII_451_2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości.pdf (52,24KB)
PDFUchwała Nr XLVIII_450_2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości.pdf (52,32KB)
PDFUchwała Nr XLVIII_449_2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości.pdf (56,00KB)
PDFUchwała Nr XLVIII_448_2014 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Gogolin w ramach pomocy de minimis.pdf (664,93KB)
PDFUchwała Nr XLVIII_447_2014 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (1,83MB)
PDFUchwała Nr XLVIII_446_2014 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok.pdf (497,53KB)
PDFUchwała Nr XLVIII_445_2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf (72,63KB)
PDFUchwała Nr XLVIII_444_2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.pdf (56,22KB)
PDFUchwała Nr XLVIII_443_2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf (53,59KB)
PDFUchwała Nr XLVIII_442_2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf (53,33KB)
PDFUchwała Nr XLVIII_441_2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf (52,98KB)
PDFUchwała Nr XLVIII_440_2014 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego-prawa użytkowania na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Gogolin.pdf (39,49KB)
PDFUchwala Nr XLVIII_439_2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłatyza gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawek tej opłaty.pdf (64,83KB)
PDFUchwała Nr XLVIII_438_2014 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (...).pdf (974,42KB)
PDFUchwała Nr XLVIII_437_2014 przyjęcia zmiany Statutu Związku gmin Śląska Opolskiego w Opolu.pdf (94,55KB)
PDFUchwała Nr XLVIII_436_2014 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie.pdf (399,61KB)
PDFUchwała Nr XLVIII_435_2014 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2011-2015.pdf (1,22MB)
PDFUchwała Nr XLVIII_434_2014 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gogolina absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Gogolin za 2013 rok.pdf (61,71KB)
PDFUchwała Nr XLVIII_433_2014 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2013 rok.pdf (50,07KB)
PDFUchwała Nr XLVII_432_2014 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok.pdf (40,66KB)
PDFUchwała Nr XLVI_431_2014 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok.pdf (127,54KB)
PDFUchwała Nr XLVI_430_2014 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy gogolin przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego (...).pdf (433,17KB)
PDFUchwała Nr XLVI_429_2014 w sprawie nabycia nieruchomości.pdf (30,05KB)
PDFUchwała Nr XLVI_428_2014 w sprawie nabycia nieruchomości.pdf (30,13KB)
PDFUchwała Nr XLVI_427_2014 w sprawie nabycia nieruchomości.pdf (29,88KB)
PDFUchwała Nr XLVI_426_2014 w sprawie sprzedaży nieruchomośco w drodze bezprzetargowej.pdf (39,07KB)
PDFUchwała Nr XLVI_425_2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości.pdf (36,76KB)
PDFUchwała Nr XLVI_424_2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości.pdf (36,37KB)
PDFUchwała Nr XLVI_423_2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości.pdf (37,12KB)
PDFUchwała Nr XLVI_422_2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości.pdf (36,93KB)
PDFUchwała Nr XLVI_421_2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości.pdf (36,85KB)
PDFUchwała Nr XLVI_420_2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości.pdf (36,83KB)
PDFUchwała Nr XLVI_419_2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości.pdf (36,90KB)
PDFUchwała Nr XLVI_418_2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za 2013r..pdf (246,79KB)
PDFUchwała Nr XLVI_417_2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie za rok 2013.pdf (464,02KB)
PDFUchwała Nr XLVI_416_2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie za rok 2013.pdf (620,68KB)
PDFUchwała Nr XLVI_415_2014 w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Gogolin do stanu faktycznego.pdf (148,44KB)
PDFUchwała Nr XLVI_414_2014 w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Gogolin do stanu faktycznego.pdf (184,69KB)
PDFUchwała Nr XLV_413_2014 w sprawie wyobrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.pdf (29,89KB)
PDFUchwała Nr XLIV_412_2014 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok.pdf (130,75KB)
PDFUchwała Nr XLIV_411_2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.pdf (47,15KB)
PDFUchwała Nr XLIV_410_2014 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną.pdf (282,08KB)
PDFUchwała Nr XLIV_409_2014 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom (...).pdf (207,59KB)
PDFUchwała Nr XLIV_408_2014 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedskolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podtawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin oraz określenia warunków zwolnienia z opłat.pdf (135,35KB)
PDFUchwała Nr XLIV_407_2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej udzielone w formie zasiłków celowych, zasiłków okresowych i pomocy rzeczowej.pdf (143,36KB)
PDFUchwała Nr XLIV_406_2014 w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora.pdf (4,05MB)
PDFUchwała Nr XLIV_405_2014 w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej z gminą zagraniczną.pdf (46,60KB)
PDFUchwała Nr XLIV_404_2014 w sprawie wyrażenia poparcia.pdf (87,00KB)
PDFUchwała Nr XLIII_403_2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania(...).pdf (107,70KB)
PDFUchwała Nr XLIII_402_2014 w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej w Gogolinie do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy związanej z wnioskiem pracodawcy Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. (...).pdf (87,48KB)
PDFUchwała Nr XLII_400_2014 w sprawie szczegółowych zasad udzielania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Gogolin jednorazopwej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.pdf (148,78KB)
PDFUchwała Nr XLII_401_2014 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego-prawa użytkowania na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w wieczystym uzytkowaniu Gminy Gogolin.pdf (66,62KB)
PDFUchwała Nr XLI_399_2014 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok.pdf (148,52KB)
PDFUchwała Nr XLI_398_2014 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gogolin na rok 2014.pdf (270,54KB)
PDFUchwała Nr XLI_397_2014 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2011-2015.pdf (827,79KB)
PDFUchwała Nr XL_396_2013 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok.pdf (441,64KB)
PDFUchwała Nr XL_395_2013 w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.pdf (74,73KB)
PDFUchwała Nr XL_394_2013 w sprawie wyznaczenia kierunków działania Burmistrzpwi Gogolina w zakresie programu Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.pdf (69,01KB)
PDFUchwała Nr XL_393_2013 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (938,74KB)
PDFUchwała Nr XL_392_2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2014 rok.pdf (2,42MB)
PDFUchwała Nr XXXIX_391_2013 w sprawie uchylenia i zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych.pdf (58,74KB)
PDFUchwała Nr XXXIX_390_2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości.pdf (43,03KB)
PDFUchwała Nr XXXIX_389_2013 w sprawie ustalenia opłat za przewóz środkami lokalnego publicznego transportu zbiorowego, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego publicznego transportu zbiorowego (...).pdf (211,30KB)
PDFUchwała Nr XXXIX_388_2013 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. "Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczne na lata 2007-2013.pdf (246,24KB)
PDFUchwała Nr XXXVIII_387_2013 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok..pdf (213,21KB)
PDFUchwała Nr XXXVIII_386_2013 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na rok 2014.pdf (278,35KB)
PDFUchwała Nr XXXVIII_385_2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.pdf (2,03MB)
PDFUchwała Nr XXXVIII_384_2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (552,47KB)
PDFUchwała Nr XXXVIII_383_2013 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Gogolin wraz z obciążeniami nieruchomości od Spółki Polskie Koleje Państwowe S.A. w Warszawie.pdf (745,93KB)
PDFUchwała Nr XXXVIII_382_2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (373,01KB)
PDFUchwała Nr XXXVIII_381_2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscoweo planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zakrzów i miasta Gogolin.pdf (625,87KB)
PDFUchwała Nr XXXVIII_380_2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 6,3 MPa relacji Obrowiec- Racibórz na odcinku Obrowiec-rzeka Odra.pdf (806,26KB)
PDFUchwała Nr XXXVIII_379_2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogrodu botanicznego.pdf (725,79KB)
PDFUchwała Nr XXXVIII_378_2013 w sprawie dopłaty dla taryfowych odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, na terenie Gminy Gogolin.pdf (82,09KB)
PDFUchwała Nr XXXVIII_377_2013 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.pdf (812,45KB)
PDFUchwała Nr XXXVIII_376_2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia (...).pdf (73,37KB)
PDFUchwała Nr XXXVIII_375_2013 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, lub zatrudniających opiekunów dziennych na terenie Gminy Gogolin.pdf (406,44KB)
PDFUchwała Nr XXXVIII_374_2013 w sprawie rocznego programu współpracy z organizajami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.pdf (602,01KB)
PDFUchwała Nr XXXVII_373_2013 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spozycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży (...).pdf (63,72KB)
PDFUchwała Nr XXXVI_372_2013 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok..pdf (451,68KB)
PDFUchwała Nr XXXVI_371_2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji.pdf (167,47KB)
PDFUchwała Nr XXXVI_370_2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawek tej opłaty.pdf (66,95KB)
PDFUchwała Nr XXXVI_369_2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Malnia.pdf (446,41KB)
PDFUchwała Nr XXXVI_368_2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamień Śląski.pdf (426,15KB)
PDFUchwała Nr XXXVI_367_2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowgo planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula.pdf (131,33KB)
PDFUchwała Nr XXXVI_366_2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin.pdf (134,14KB)
PDFUchwała Nr XXXVI_365_2013 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej.pdf (28,58KB)
PDFUchwała Nr XXXVI_364_2013 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Gogolinie.pdf (106,00KB)
PDFUchwała Nr XXXV_363_2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (255,77KB)
PDFUchwała Nr XXXV_362_2013 w sprawie dokonania mian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok.pdf (114,21KB)
PDFUchwała Nr XXXV_361_2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.pdf (73,52KB)
PDFUchwała Nr XXXV_360_2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (...).pdf (171,47KB)
PDFUchwała Nr XXXV_359_2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf (37,55KB)
PDFUchwała Nr XXXV_358_2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarci kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf (36,98KB)
PDFUchwała Nr XXXV_357_2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf (37,49KB)
PDFUchwała Nr XXXV_356_2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf (37,46KB)
PDFUchwała Nr XXXV_355_2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Obrowiec.pdf (116,12KB)
PDFUchwała Nr XXXV_354_2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zakrzów i Dąbrówka.pdf (117,00KB)
PDFUchwała Nr XXXV_353_2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula.pdf (116,53KB)
PDFUchwała Nr XXXV_352_2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin.pdf (130,80KB)
PDFUchwała Nr XXXV_351_2013w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.pdf (58,30KB)
PDFUchwała Nr XXXV_350_2013 w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.pdf (473,80KB)
PDFUchwała Nr XXXIV_349_2013 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok.pdf (163,32KB)
PDFUchwała Nr XXXIV_348_2013 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz okreslenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.pdf (74,49KB)
PDFUchwała Nr XXXIV_347_2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (38,53KB)
PDFUchwała Nr XXXIV_346_2013 w sprawie nabycia nieruchomości.pdf (33,06KB)
PDFUchwała Nr XXXIV_345_2013w sprawie sprzedaży nieruchomości.pdf (41,19KB)
PDFUchwała Nr XXXIV_344_2013 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2011-2015.pdf (1,38MB)
PDFUchwała Nr XXXIV_343_2013 w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa.pdf (37,14KB)
PDFUchwała Nr XXXIV_342_2013 w sprawie zarządzenia wyboru Przewodniczącego Zarzadu Dzielnicy.pdf (39,58KB)
PDFUchwała Nr XXXIII_340_2013 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych....pdf (130,23KB)
PDFUchwała Nr XXXIII_339_2013 w sprawie wniosku o pokrycie kosztów utrzymania dodatkowych etatów w Policji.pdf (41,94KB)
PDFUchwała Nr XXXIII_338_2013 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury.pdf (43,21KB)
PDFUchwała Nr XXXIII_341_2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf (45,95KB)
PDFUchwała Nr XXXII_337_2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki.pdf (59,93KB)
PDFUchwała Nr XXXII_336_2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf (59,90KB)
PDFUchwała Nr XXXII_335_2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (870,35KB)
PDFUchwała Nr XXXII_334_2013 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie na 2013 rok.pdf (406,62KB)
PDFUchwała Nr XXXII_333_2013 w sprawie przystapienia do realizacji projketu partnerskiego pn. "Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.pdf (671,82KB)
PDFUchwała Nr XXXII_332_2013 w sprawie zatwierdzenia wieloletnego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Spółka z.o.o. (...).pdf (634,70KB)
PDFUchwała Nr XXXII_331_2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości.pdf (46,27KB)
PDFUchwała Nr XXXII_330_2013 w sprawie regulaminu korzystania ze zjeżdzalni wodnej pływalni odkrytej w Gogolinie.pdf (87,20KB)
PDFUchwała Nr XXXII_329_2013 w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie.pdf (174,96KB)
PDFUchwała Nr XXXII_328_2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za 2012r..pdf (311,50KB)
PDFUchwała Nr XXXII_327_2013 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2011-2015.pdf (578,31KB)
PDFUchwała Nr XXXII_326_2013 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia skladów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Gogolinie.pdf (47,01KB)
PDFUchwała Nr XXXII_325_2013 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gogolina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.pdf (47,70KB)
PDFUchwała Nr XXXII_324_2013 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdanim z wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2012 rok.pdf (41,66KB)
PDFUchwała Nr XXXI_323_2013 w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawek tej opłaty..pdf (51,59KB)
PDFUchwała Nr XXX_322_2013 w sprawie przystąpienia do porozumienia międzygminnego w zakresie wykonania i utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską.pdf (1,40MB)
PDFUchwała Nr XXX_321_2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (2,44MB)
PDFUchwała Nr XXX_320_2013 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok.pdf (254,71KB)
PDFUchwała Nr XXX_319_2013 w sprawie opłaty targowej.pdf (317,04KB)
PDFUchwała Nr XXX_318_2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/363/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 4 marca 2010r. w sprawie regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków..pdf (304,73KB)
PDFUchwała Nr XXX_317_2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę (...).pdf (1,17MB)
PDFUchwała Nr XXX_316_2013 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin.pdf (1,76MB)
PDFUchwała Nr XXX_315_2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości.pdf (206,83KB)
PDFUchwała Nr XXX_314_2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości.pdf (200,32KB)
PDFUchwała Nr XXX_313_2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gogolin.pdf (616,13KB)
PDFUchwała Nr XXX_312_2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie za rok 2012.pdf (434,41KB)
PDFUchwała Nr XXX_311_2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie za rok 2012.pdf (456,19KB)
PDFUchwała Nr XXX_310_2013 w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla miasta Gogolina".pdf (31,22KB)
PDFUchwała Nr XXX_309_2013 w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla miasta Gogolina".pdf (31,97KB)
PDFUchwała Nr XXIX_308_2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (860,67KB)
PDFUchwała Nr XXIX_307_2013 wsprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok.pdf (230,15KB)
PDFUchwała Nr XXIX_306_2013 zmnieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono kierownicze stanowiska w szkołach i przedszkolach (...).pdf (82,58KB)
PDFUchwała Nr XXIX_305_2013 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.pdf (30,33KB)
PDFUchwała Nr XXIX_304_2013 w sprawie przyjęcia Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobigania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gogolin na rok 2013.pdf (268,40KB)
PDFUchwała Nr XXIX_303_2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf (50,21KB)
PDFUchwała Nr XXIX_302_2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości.pdf (54,08KB)
PDFUchwała Nr XXIX_301_2013 w sprawie sprzedązy nieruchomości.pdf (55,68KB)
PDFUchwała Nr XXIX_300_2013 w sprawie sprzedazy nieruchomości.pdf (53,84KB)
PDFUchwała Nr XXIX_299_2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości.pdf (53,75KB)
PDFUchwała Nr XXIX_298_2013 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie Nr XXVII/282/2013 z dnia 28 stycznia 2013 roku.pdf (35,85KB)
PDFUchwała Nr XXIX_297_2013 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie Nr XXVII/281/2013 z dnia 28 stycznia 2013 roku..pdf (47,33KB)
PDFUchwała Nr XXVIII_296_2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (1,41MB)
PDFUchwała Nr XXVIII_295_2013 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok.pdf (573,09KB)
PDFUchwała Nr XXVIII_294_2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Opole zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnycj przez gminy: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Gogolin, Komprachcice (...).pdf (1,11MB)
PDFUchwała Nr XXVIII_293_2013 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin - rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Opolskiego NK.III.4131.1.19.2013.AR stwierdzające nieważność części tej uchwały.pdf (5,44MB)
PDFUchwała Nr XXVII_292_2013 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie na 2013 rok.pdf (63,88KB)
PDFUchwała Nr XXVII_291_2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf (65,67KB)
PDFUchwała Nr XXVII_290_2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf (59,29KB)
PDFUchwała Nr XXVII_289_2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf (59,06KB)
PDFUchwała Nr XXVII_288_2013 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin.pdf (457,83KB)
PDFUchwała Nr XXVII_287_2013 w sprawie "konkursu na najbardziej aktywne Sołectwo/ Dzielnicę, Grupę Liderów i kreatywnego Sołtysa/ Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy w Gminie Gogolin".pdf (728,40KB)
PDFUchwała Nr XXVII_286_2013 w sprawie przystąpienia do konkursu dotacji na działania wspierające jdnostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (...).pdf (68,95KB)
PDFUchwała Nr XXVII_285_2013 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2011-2015.pdf (604,71KB)
PDFUchwała Nr XXVII_284_2013 w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie.pdf (267,88KB)
PDFUchwała Nr XXVII_283_2013 w sprawie nadania budynkowi nazwę Gminnego Centrum Kultury w Gogolinie imienia Jerzego Lipki.pdf (46,09KB)
PDFUchwała Nr XXVII_282_2013 w sprawie udzielenia bonifikaty.pdf (38,00KB)
PDFUchwała Nr XXVII_281_2013 w sprawie wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie w nieruchomość budynkową niezbędną do prowadzenia działalności statutowej..pdf (53,68KB)
PDFUchwała Nr XXVII_280_2013 w sprawie podziału Gminy Gogolin na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.pdf (169,64KB)
PDFUchwała Nr XXVI_279_2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (766,18KB)
PDFUchwała Nr XXVI_278_2012 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok.pdf (291,75KB)
PDFUchwała Nr XXVI_277_2012 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury.pdf (58,29KB)
PDFUchwała Nr XXVI_276_2012 zmnieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie.pdf (71,16KB)
PDFUchwała Nr XXVI_275_2012 w sprawie wyznaczenia kandydata na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w Krapkowicach.pdf (44,94KB)
PDFUchwała Nr XXVI_274_2012 w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.pdf (60,75KB)
PDFUchwała Nr XXVI_273_2012 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin.pdf (446,99KB)
PDFUchwała Nr XXVI_272_2012 w sprawie przystąpienia Gminy Gogolin do Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu i przyjęcia jego Statutu.pdf (555,65KB)
PDFUchwała Nr XXVI_271_2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (844,90KB)
PDFUchwała Nr XXVI_270_2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2013 rok.pdf (2,57MB)

 

 

PDFObwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 07 grudnia 2012r. o sprostowaniu błędu.pdf (600,83KB)
PDFUchwała Nr XXV_269_2012 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżeie gminy na 2012 rok.pdf (585,92KB)
PDFUchwała Nr XXV_268_2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gogolin.pdf (590,58KB)
PDFUchwała Nr XXV_267_2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za usiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatą (...).pdf (119,68KB)
PDFUchwała Nr XXV_266_2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz terminów i miejsca składanie deklaracji.pdf (268,24KB)
PDFUchwała Nr XXV_265_2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (62,11KB)
PDFUchwała Nr XXV_264_2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawek tej opłaty.pdf (56,90KB)
PDFUchwała Nr XXV_263_2012 w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń.pdf (161,84KB)

PDFUchwała Nr XXIV_262_2012 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok..pdf (346,51KB)
PDFUchwała Nr XXIV_261_2012 w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego uzytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.pdf (322,71KB)
PDFUchwała Nr XXIV_260_2012w sprawie obniżenia średniej ceny skupu zyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na rok 2013.pdf (198,16KB)
PDFUchwała Nr XXIV_259_2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.pdf (1,23MB)
PDFUchwała Nr XXIV_258_2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.pdf (402,16KB)
PDFUchwała Nr XXIV_257_2012 w sprawie dopłaty do taryfowych odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, na terenie gminy Gogolin.pdf (242,20KB)
PDFUchwała Nr XXIV_256_2012 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowezaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.pdf (1,72MB)
PDFUchwała Nr XXIV_255_2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf (179,51KB)
PDFUchwała Nr XXIV_254_2012 w sprawie nadania nazwy ulicy w Gogolinie.pdf (408,40KB)
PDFUchwała Nr XXIV_253_2012 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej w Gminie Gogolin.pdf (210,73KB)
PDFUchwała Nr XXIV_252_2012 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania.pdf (136,86KB)
PDFUchwała Nr XXIV_251_2012 w sprawie zatwierdzenia realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie projketu konkursowego w ramach partnerstwa pn. "Aktywni od zaraz. Staże i szkolenia specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych" (...).pdf (71,68KB)
PDFUchwała Nr XXIV_250_2012 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na rok 2013.pdf (349,36KB)
PDFUchwała Nr XXIII_249_2012 zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/263/2005 z dnia 30 maja 2005r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie.pdf (55,67KB)
PDFUchwała Nr XXIII_248_2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (1,89MB)
PDFUchwała Nr XXIII_247_2012 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok..pdf (582,70KB)
PDFUchwała Nr XXIII_246_2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zakrzów i Dąbrówka.pdf (189,17KB)
PDFUchwała Nr XXIII_245_2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin.pdf (186,31KB)
PDFUchwała Nr XXIII_244_2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula.pdf (186,38KB)
PDFUchwała Nr XXIII_243_2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Obrowiec.pdf (185,31KB)
PDFUchwała Nr XXIII_242_2012 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Gogolinie.pdf (231,27KB)
PDFUchwała Nr XXIII_241_2012 w sprawie podziału Gminy Gogolin na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu..pdf (525,32KB)
PDFUchwała Nr XXII_240_2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (1 012,92KB)
PDFUchwała Nr XXII_239_2012 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok.pdf (744,29KB)
PDFUchwała Nr XXII_238_2012 w sprawie nabycia nieruchomości.pdf (165,16KB)
PDFUchwała Nr XXII_237_2012 w sprawie nabycia nieruchomości.pdf (165,96KB)
PDFUchwała Nr XXII_236_2012 w sprawie nabycia nieruchomości.pdf (163,58KB)
PDFUchwała Nr XXII_235_2012 w sprawie nabycia nieruchomości.pdf (164,77KB)
PDFUchwała Nr XXII_234_2012 w sprawie nabycia nieruchomości.pdf (165,01KB)
PDFUchwała Nr XXII_233_2012 w sprawie nabycia nieruchomości.pdf (164,73KB)
PDFUchwała Nr XXII_232_2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Gogolin oraz części wsi Dąbrówka.pdf (475,22KB)
PDFUchwała Nr XXII_231_2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrznnego miasta Gogolina.pdf (2,55MB)
PDFUchwała Nr XXII_230_2012 w sprawie zmiany uchwaly Nr XXXVI/263/2005 z dnia 30 maja 2005r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie.pdf (1,09MB)
PDFUchwała Nr XXII_229_2012 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domu Spokojnej Starości "Święta Barbara" w Kamionku.pdf (762,91KB)
PDFUchwała Nr XXII_228_2012 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2011-2015.pdf (5,91MB)
PDFUchwała Nr XXII_227_2012 w sprawie wyrażenia poparcia dla starań o uznanie mowy śląskiej jako języka regionalnego.pdf (168,12KB)
PDFUchwała Nr XXI_226_2012 w sprawie przystąpienia Gminy Gogolin do realizacji projektu: Razem możemy - indywidualizacja nauczania w Gminie Gogolin realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 9.1, Poddziałania 9.1.2.pdf (77,59KB)
PDFUchwała Nr XXI_225_2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (254,83KB)
PDFUchwała Nr XXI_224_2012 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok.pdf (477,96KB)
PDFUchwała Nr XXI_223_2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf (50,35KB)
PDFUchwała Nr XXI_222_2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf (50,96KB)
PDFUchwała Nr XXI_221_2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf (50,96KB)
PDFUchwała Nr XXI_220_2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf (50,62KB)
PDFUchwała Nr XXI_219_2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf (51,27KB)
PDFUchwała Nr XXI_218_2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf (50,99KB)
PDFUchwała Nr XXI_217_2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres jednego roku z dotychczasowym dzierżawcą.pdf (51,83KB)
PDFUchwała Nr XXI_216_2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf (49,49KB)
PDFUchwała Nr XXI_215_2012 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu praw.pdf (78,74KB)
PDFUchwała Nr XXI_214_2012 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Gogolin.pdf (61,15KB)
PDFUchwała Nr XXI_213_2012 w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa.pdf (31,64KB)
PDFUchwała Nr XX_212_2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf (59,40KB)
PDFUchwała Nr XX_211_2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (624,87KB)
PDFUchwała Nr XX_210_2012 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok.pdf (164,57KB)
PDFUchwała Nr XX_209_2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf (68,62KB)
PDFUchwała Nr XX_208_2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki.pdf (55,91KB)
PDFUchwała Nr XX_207_2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za rok 2011.pdf (316,54KB)
PDFUchwała Nr XX_206_2012 w sprawie regulaminu korzystania ze Stadionu Sportowego w Gogolinie.pdf (211,59KB)
PDFUchwała Nr XX_205_2012 w sprawie regulaminu korzystania z plenerowych urządzeń siłowych na terenie placu spotkań wiejskich w Górażdżach.pdf (88,05KB)
PDFUchwała Nr XX_204_2012 w sprawie regulaminu korzystania z plenerowych urządzeń siłowych przy boisku Orlik na ul. Sportowej w Gogolinie.pdf (87,97KB)
PDFUchwała Nr XX_203_2012 w sprawie zatwierdzenia realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie projektu systemowego pn. "Drogowskaz" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej (...).pdf (66,80KB)
PDFUchwała Nr XX_202_2012 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie.pdf (281,54KB)
PDFUchwała Nr XX_201_2012 w sprawie zmiany uchwały nr XLII/304/2005 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie porozumienia komunalnego.pdf (233,94KB)
PDFUchwała Nr XX_200_2012 w sprawie wyrażenia woli udziału w procesie przygotowania płaszczyzny współpracy w ramach tworzonej aglomeracji.pdf (44,77KB)
PDFUchwała Nr XX_199_2012 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gogolina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.pdf (58,75KB)
PDFUchwała Nr XX_198_2012 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.pdf (51,91KB)
PDFUchwała Nr XIX_197_2012 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok.pdf (70,37KB)
PDFUchwała Nr XVIIII_196_2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (1,16MB)
PDFUchwała Nr XVIII_195_2012 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok.pdf (416,87KB)
PDFUchwała Nr XVIII_194_2012 w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Gogolin.pdf (2,22MB)
PDFUchwała Nr XVIII_193_2012 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin.pdf (1,07MB)
PDFUchwała Nr XVIII_192_2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie za rok 2011.pdf (726,80KB)
PDFUchwała Nr XVIII_191_2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie za rok 2011.pdf (620,94KB)
PDFUchwała Nr XVIII_190_2012 w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa.pdf (89,95KB)
PDFUchwała Nr XVII_189_2012 w sprawie zaciagnięcia pożyczki.pdf (425,71KB)
PDFUchwała Nr XVII_188_2012 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok.pdf (909,13KB)
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI_181_2012..pdf (4,65MB)
PDFUchwała Nr XVI_187_2012.pdf (89,00KB)
PDFUchwała Nr XVI_186_2012.pdf (337,60KB)
PDFUchwała Nr XVI_185_2012.pdf (117,22KB)
PDFUchwała Nr XVI_184_2012.pdf (184,99KB)
PDFUchwała Nr XVI_183_2012.pdf (51,88KB)
PDFUchwała Nr XVI_182_2012.pdf (74,78KB)
PDFUchwała Nr XVI_181_2012.pdf (1,53MB)
PDFUchwała Nr XVI_180_2012.pdf (90,32KB)
PDFUchwała Nr XVI_179_2012.pdf (81,24KB)
PDFUchwała Nr XVI_178_2012.pdf (446,29KB)
PDFUchwała Nr XVI_177_2012.pdf (1,14MB)
PDFUchwała Nr XVI_176_2012.pdf (68,33KB)
PDFUchwała Nr XVI_175_2012.pdf (1,01MB)
PDFUchwała Nr XV_174_2012 cz.2.pdf (4,85MB)
PDFUchwała Nr XV_174_2012 cz.1.pdf (3,58MB)
PDFUchwała Nr XV_173_2012.pdf (3,77MB)
PDFUchwała Nr XV_172_2012.pdf (738,12KB)
PDFUchwała Nr XV_171_2012.pdf (728,66KB)
PDFUchwała Nr XV_170_2012.pdf (743,33KB)
PDFUchwała Nr XV_169_2012.pdf (1,25MB)
PDFUchwała Nr XV_168_2012.pdf (704,50KB)
PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XV_167_2012.pdf (5,52MB)
PDFUchwała Nr XV_167_2012 cz.4.pdf (4,48MB)
PDFUchwała Nr XV_167_2012 cz.3.pdf (4,55MB)
PDFUchwała Nr XV_167_2012 cz.2.pdf (5,00MB)
PDFUchwała Nr XV_167_2012 cz.1.pdf (4,27MB)
PDFUchwała Nr XV_165_2012.pdf (1,48MB)
PDFUchwała Nr XV_165_2012.pdf (1,48MB)
PDFUchwała Nr XV_164_2012.pdf (1,24MB)
PDFUchwała Nr XIII_143_2011 cz.1.pdf (4,04MB)
PDFUchwała Nr XIV_163_2011.pdf (3,56MB)
PDFUchwała Nr XIV_162_2011.pdf (2,95MB)
PDFUchwała Nr XIV_161_2011.pdf (699,77KB)
PDFUchwała Nr XIV_160_2011.pdf (790,04KB)
PDFUchwała Nr XIV_159_2011.pdf (514,60KB)
PDFUchwała Nr XIV_158_2011.pdf (693,34KB)
PDFUchwała Nr XIV_157_2011.pdf (751,73KB)
PDFUchwała Nr XIV_156_2011.pdf (1,99MB)
PDFUchwała Nr XIV_155_2011 cz.3.pdf (4,51MB)
PDFUchwała Nr XIV_155_2011 cz.2.pdf (4,91MB)
PDFUchwała Nr XIV_155_2011 cz.1.pdf (4,71MB)
PDFUchwała Nr XIII_154_2011 cz.3.pdf (3,15MB)
PDFUchwała Nr XIII_154_2011 cz.2.pdf (4,49MB)
PDFUchwała Nr XIII_154_2011 cz.1.pdf (5,27MB)
PDFUchwała Nr XIII_153_2011.pdf (300,09KB)
PDFUchwała Nr XIII_152_2011.pdf (643,25KB)
PDFUchwała Nr XIII_151_2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2011r., w sprawie opłaty od posiadania psów.pdf (608,28KB)
PDFUchwała Nr XIII_150_2011.pdf (1,52MB)
PDFUchwała Nr XIII_149_2011.pdf (286,52KB)
PDFUchwała Nr XIII_148_2011.pdf (326,97KB)
PDFUchwała Nr XIII_147_2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2011r., w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.pdf (348,40KB)
PDFUchwała Nr XIII_146_2011.pdf (687,16KB)
PDFUchwała Nr XIII_145_2011.pdf (2,61MB)
PDFUchwała Nr XIII_144_2011.pdf (361,41KB)
PDFZałącznik do Uchwały Nr XIII_143_2011.pdf (677,34KB)
PDFUchwała Nr XIII_143_2011 cz.3.pdf (2,79MB)
PDFUchwała Nr XIII_143_2011 cz.2.pdf (3,17MB)
PDFUchwała Nr XIII_142_2011.pdf (856,47KB)
PDFUchwała Nr XIII_141_2011.pdf (2,60MB)
PDFUchwała Nr XIII_140_2011.pdf (1,87MB)
PDFUchwała Nr XII_139_2011.pdf (305,25KB)
PDFUchwała Nr XII_138_2011.pdf (351,18KB)
PDFUchwała Nr XII_137_2011.pdf (35,19KB)
PDFUchwała Nr XI_136_2011.pdf (3,61MB)
PDFUchwała Nr XI_135_2011.pdf (1,26MB)
PDFZałączniki do Uchwały Nr XI_134_2011 cz.3.pdf (3,26MB)
PDFZałączniki do Uchwały Nr XI_134_2011 cz.2.pdf (2,75MB)
PDFZałączniki do Uchwały Nr XI_134_2011 cz.1.pdf (4,24MB)
PDFUchwała Nr XI_134_2011.pdf (1,33MB)
PDFUchwała Nr XI_133_2011.pdf (1,24MB)
PDFUchwała Nr XI_132_2011.pdf (2,41MB)
PDFUchwała Nr X_131_2011.pdf (5,83MB)
PDFUchwała Nr X_130_2011.pdf (544,00KB)
PDFUchwała Nr X_129_2011.pdf (89,88KB)
PDFUchwała Nr X_128_2011.pdf (96,55KB)
PDFUchwała Nr X_127_2011.pdf (105,56KB)
PDFUchwała Nr X_126_2011.pdf (100,06KB)
PDFUchwała Nr X_125_2011.pdf (123,03KB)
PDFUchwała Nr X_124_2011.pdf (105,92KB)
PDFUchwała Nr X_123_2011.pdf (139,85KB)
PDFUchwała Nr IX_122_2011.pdf (578,21KB)
PDFUchwała Nr VIII_121_2011.pdf (1,12MB)
PDFUchwała Nr VIII_120_2011.pdf (2,53MB)
PDFUchwała Nr VIII_119_2011.pdf (574,52KB)
PDFUchwała Nr VIII_118_2011.pdf (403,24KB)
PDFUchwała Nr VIII_117_2011.pdf (1,41MB)
PDFUchwała Nr VIII_116_2011.pdf (453,12KB)
PDFUchwała Nr VIII_115_2011.pdf (1,04MB)
PDFUchwała Nr VIII_114_2011.pdf (2,03MB)
PDFUchwała Nr VIII_113_2011.pdf (386,15KB)
PDFUchwała Nr VIII_112_2011.pdf (479,63KB)
PDFUchwała Nr VIII_111_2011.pdf (465,86KB)
PDFUchwała Nr VIII_110_2011.pdf (496,29KB)
PDFUchwała Nr VIII_109_2011.pdf (408,01KB)
PDFUchwała Nr VII_108_2011.pdf (2,43MB)
PDFUchwała Nr VII_107_2011.pdf (204,32KB)
PDFUchwała Nr VII_106_2011.pdf (180,92KB)
PDFUchwała Nr VII_105_2011.pdf (779,01KB)
PDFUchwała Nr VII_104_2011.pdf (1,37MB)
PDFUchwała Nr VII_103_2011.pdf (1,94MB)
PDFUchwała Nr VII_102_2011.pdf (198,12KB)
PDFUchwała Nr VII_101_2011.pdf (282,62KB)
PDFUchwała Nr VII_100_2011.pdf (1,56MB)
PDFUchwała Nr VII_99_2011.pdf (181,74KB)
PDFUchwała Nr VII_98_2011.pdf (177,58KB)
PDFUchwała Nr VII_97_2011.pdf (180,09KB)
PDFUchwała Nr VII_96_2011.pdf (162,54KB)
PDFUchwała Nr VII_95_2011.pdf (145,50KB)
PDFUchwała Nr VII_94_2011.pdf (753,35KB)
PDFUchwała Nr VII_93_2011.pdf (555,18KB)
PDFUchwała Nr VII_92_2011.pdf (1,73MB)
PDFUchwała Nr VII_91_2011.pdf (321,20KB)
PDFUchwała Nr VI_90_2011.pdf (109,18KB)
PDFUchwała Nr VI_89_2011.pdf (1,92MB)
PDFUchwała Nr VI_88_2011.pdf (1,29MB)
PDFUchwała Nr VI_87_2011.pdf (204,50KB)
PDFUchwała Nr VI_86_2011.pdf (222,41KB)
PDFUchwała Nr VI_85_2011.pdf (182,39KB)
PDFUchwała Nr VI_84_2011.pdf (89,52KB)
PDFUchwała Nr VI_83_2011.pdf (2,05MB)
PDFUchwała Nr VI_82_2011.pdf (182,97KB)
PDFUchwała Nr VI_81_2011.pdf (211,51KB)
PDFUchwała Nr VI_80_2011.pdf (184,24KB)
PDFUchwała Nr VI_79_2011.pdf (184,55KB)
PDFUchwała Nr VI_78_2011.pdf (187,13KB)
PDFUchwała Nr VI_77_2011.pdf (210,63KB)
PDFUchwała Nr VI_76_2011.pdf (200,34KB)
PDFUchwała Nr VI_75_2011.pdf (201,47KB)
PDFUchwała Nr VI_74_2011.pdf (202,18KB)
PDFUchwała Nr VI_73_2011.pdf (197,68KB)
PDFUchwała Nr VI_72_2011.pdf (227,22KB)
PDFUchwała Nr VI_71_2011.pdf (200,07KB)
PDFUchwała Nr VI_70_2011.pdf (197,95KB)
PDFUchwała Nr VI_69_2011.pdf (200,29KB)
PDFUchwała Nr VI_68_2011.pdf (227,80KB)
PDFUchwała Nr VI_67_2011.pdf (199,59KB)
PDFUchwała Nr VI_66_2011.pdf (224,70KB)
PDFUchwała Nr VI_65_2011.pdf (220,63KB)
PDFUchwała Nr VI_64_2011.pdf (200,17KB)
PDFUchwała Nr VI_63_2011.pdf (204,25KB)
PDFUchwała Nr VI_62_2011.pdf (200,36KB)
PDFUchwała Nr VI_61_2011.pdf (199,19KB)
PDFUchwała Nr VI_60_2011.pdf (188,10KB)
PDFUchwała Nr VI_59_2011.pdf (186,32KB)
PDFUchwała Nr VI_58_2011.pdf (177,10KB)
PDFUchwała Nr VI_57_2011.pdf (374,56KB)
PDFUchwała Nr VI_56_2011.pdf (380,81KB)
PDFUchwała Nr VI_54_2011_cz.3.pdf (2,77MB)
PDFUchwała Nr VI_54_2011_cz.2.pdf (3,36MB)
PDFUchwała Nr VI_55_2011.pdf (445,29KB)
PDFUchwała Nr VI_54_2011_cz.1.pdf (4,71MB)
PDFUchwała Nr VI_53_2011.pdf (180,55KB)
PDFUchwała Nr V_52_2011.pdf (838,40KB)
PDFUchwała Nr III_11_2010.pdf (2,15MB)
PDFUchwała Nr V_51_2011.pdf (197,60KB)
PDFUchwała Nr V_50_2011.pdf (247,76KB)
PDFUchwała Nr V_49_2011.pdf (209,17KB)
PDFUchwała Nr V_48_2011.pdf (202,16KB)
PDFUchwała Nr V_47_2011.pdf (204,79KB)
PDFUchwała Nr V_46_2011.pdf (202,36KB)
PDFUchwała Nr V_45_2011.pdf (203,77KB)
PDFUchwała Nr V_44_2011.pdf (202,96KB)
PDFUchwała Nr V_43_2011.pdf (202,74KB)
PDFUchwała Nr V_42_2011.pdf (201,55KB)
PDFUchwała Nr V_41_2011.pdf (200,91KB)
PDFUchwała Nr V_40_2011.pdf (203,08KB)
PDFUchwała Nr V_39_2011.pdf (202,12KB)
PDFUchwała Nr V_38_2011.pdf (204,45KB)
PDFUchwała Nr V_37_2011.pdf (199,99KB)
PDFUchwała Nr V_36_2011.pdf (201,80KB)
PDFUchwała Nr V_35_2011.pdf (204,71KB)
PDFUchwała Nr V_34_2011.pdf (204,34KB)
PDFUchwała Nr V_33_2011.pdf (202,77KB)
PDFUchwała Nr V_32_201.pdf (203,78KB)
PDFUchwała Nr V_31_2011.pdf (332,28KB)
PDFUchwała Nr V_30_2011.pdf (180,73KB)
PDFUchwała Nr V_29_2011.pdf (202,97KB)
PDFUchwała Nr V_28_2011.pdf (728,89KB)
PDFUchwała Nr V_27_2011.pdf (644,35KB)
PDFUchwała Nr V_26_2011.pdf (336,95KB)
PDFUchwała Nr V_25_2011.pdf (650,57KB)
PDFUchwała Nr V_24_2011.pdf (1,42MB)
PDFUchwała Nr IV_23_2010.pdf (176,40KB)
PDFUchwała Nr II_5_2010.pdf (345,56KB)
PDFUchwała Nr IV_22_2010.pdf (204,16KB)
PDFUchwała Nr IV_21_2010.pdf (1,31MB)
PDFUchwała Nr IV_20_2010.pdf (1,31MB)
PDFUchwała Nr IV_19_2010.pdf (1 002,31KB)
PDFUchwała Nr IV_18_2010.pdf (692,50KB)
PDFUchwała Nr IV_17_2010.pdf (839,49KB)
PDFUchwała Nr IV_16_2010.pdf (195,23KB)
PDFUchwała Nr IV_15._2010.pdf (2,83MB)
PDFUchwała Nr IV_14_201001074.pdf (1,93MB)
PDFUchwała Nr III_13_2010.pdf (999,95KB)
PDFUchwała Nr III_12_2010.pdf (968,42KB)
PDFUchwała Nr III_10_2010.pdf (335,21KB)
PDFUchwała Nr III_9_2010.pdf (97,90KB)
PDFUchwała Nr III_8_2010.pdf (188,37KB)
PDFUchwała Nr III_7_2010 zmieniająca uchwałę w sprawie okrelenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (...).pdf (236,83KB)
PDFUchwała Nr II_6_2010.pdf (1,16MB)
PDFUchwała Nr I_4_2010.pdf (55,93KB)
PDFUchwała Nr I_3_2010.pdf (125,13KB)
PDFUchwała Nr I_2_2010.pdf (47,10KB)
PDFUchwała Nr I_1_2010.pdf (40,92KB)