Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestry i archiwa

 

Urząd Miejski w Gogolinie

 

Wydział Rozwoju Gospodarczego, Promocji, Kontaktów Zagranicznych i Integracji z UE, Kultury, Sportu i Rekreacji Sportu i Rekreacji

WPK

Wydział Gospodarki Mieniem Gminnym, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska; Publicznych i Ochrony Środowiska

WG

Wydział Spraw Administracyjnych

WA

Wydział Finansowy

WF

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

WO

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

WZ

Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej

KW

Stanowisko ds. BHP

BHP

Gminne Centrum Reagowania

GCR

Stanowisko ds. Informatyki

INF

Sekretarz Gminy

 

Archiwa

 

Wydział Rozwoju Gospodarczego, Promocji, Kontaktów Zagranicznych i Integracji z UE, Kultury, Sportu i Rekreacji Sportu i Rekreacj

Lp.

Rejestr, ewidencja, spis, lista, wykaz

1.

Ewidencja działalności gospodarczej

2.

Rejestracja zawiadomień o imprezach artystycznych, rozrywkowych i sportowych

3.

Ewidencja pól biwakowych

4.

Ewidencja obiektów, o których mowa w ustawie o usługach turystycznych

6.

Wykaz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży

7.

Wykaz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży

8.

Wykaz zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

9.

Rejestr instytucji kultury

10.

Rejestr zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

11.

Rejestr licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

 

Wydział Gospodarki Mieniem Gminnym, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska; Publicznych i Ochrony Środowiska

Lp.

Nazwa

1.

System Informacji o Środowisku (SIOS)

2.

Rejestr wniosków  o przydział lokali mieszkaniowych z mieszkaniowego zasobu gminy

3.

Ewidencja przyznanej pomocy w postaci dodatku mieszkaniowego

4.

Ewidencja zbiorników bezodpływowych

5.

Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków

6.

Ewidencja umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

7.

Rejestr podmiotów gospodarczych zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

8.

Ewidencja dróg i ulic

9.

Ewidencja targowisk

10.

Ewidencja mienia komunalnego

11.

Ewidencja dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Gogolin

12.

Ewidencja cmentarzy oraz miejsc pamięci narodowej

13.

Rejestr zajęć pasa drogowego

14.

Ewidencja gruntów i budynków

15.

Rejestr decyzji administracyjnych zezwalających na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Gogolin

16.

Rejestr dzierżaw i użyczeń

17.

Rejestr zamowień publicznych

18.

Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

19.

Rejestr psow rasy niebezpieczne

20.

Rejestr decyzji owarunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

21.

Rejestr wniosków o zmiane planu miejscowego

 

Wydział Spraw Administracyjnych

Lp.

Nazwa

1.

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Gogolina

2.

Rejestr skarg i wniosków

 

Rejestr upoważnień i pełnomocnictw

3.

Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Gogolinie

5.

Rejestr wniosków i interpelacji radnych

6.

Centralny rejestr korespondencji wpływającej i wychodzącej

7.

Ewidencja potwierdzeń własnoręczności podpisu

8.

Ewidencja potwierdzenia zgodności z oryginałem

9.

Ewidencja wywieszonych ogłoszeń

10.

Ewidencja organizacji pozarządowych

 

Wydział Finansowy

Lp.

Rejestr, ewidencja, spis, lista, wykaz 

1.

Ewidencja wydatków i rozchodów budżetowych

2.

Ewidencja dochodów i przychodów budżetowych

3.

Ewidencja podatników podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportu, posiadania psów, od osób fizycznych i osób prawnych

4.

Rejestr udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń  i rozłożeń na raty

5.

Ewidencja i rozliczanie kart drogowych

6.

Ewidencja tytułów wykonawczych wystawionych na osoby zobowiązane do zapłaty należności pieniężnych, dla których organ gminy jest właściwy do ich ustalania lub określania i pobierania

7.

Ewidencja środków trwałych i wyposażenia

8.

Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych

9.

Ewidencja wydanych zaświadczeń:

 

 - o posiadaniu gospodarstwa rolnego

 

 - o niezaleganiu w podatkach

 

 - o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

Lp.

Nazwa

1.

Rejestr ewidencji ludności

2.

Rejestr osób wymeldowanych i zameldowanych decyzją administracyjną

1.

Rejestr wyborców

4.

Rejestr wydanych i utraconych dowodów osobistych

5.

Rejestr udzialonych informacji osobowo-adresowych

6.

Rejestr udostępnionych danych - baza dowodów osobistych 

7.

Ewidencja ksiąg stanu cywilnego (rejestr urodzeń, rejestr małżeństw, rejestr zgonów)

8.

Rejestr niewykorzystanych z róznych przyczyn formularzy do wydania dowodów osobistych

 

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Lp.

Rejestr, ewidencja, spis, lista, wykaz 

1.

Ewidencja sprzętu rehabilitacyjnego i pomocowego

2.

Ewidencja umów (dotyczy wypożyczania sprzętu w ramach Ośrodka Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miejskiego w Gogolinie)

3.

Ewidencja sprzętu medycznego przekazanego na rzecz Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie

 

Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej

Lp.

Rejestr, ewidencja, spis, lista, wykaz 

1.

Rejestr kontroli wewnętrzych

 

Stanowisko ds. BHP

Lp.

Rejestr, ewidencja, spis, lista, wykaz 

1.

Ewidencja szkolenia wstępnego z zakresu BHP

2.

Rejestr szkoleń BHP

3.

Rejestr wynikówe badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

4.

Rejestr profilaktycznych badań lekarskich

5.

Rejestr wypadków w drodze do pracy i z pracy

6.

Rejestr wypadków przy pracy

7.

Ewidencja sprzętu ppoż.

 

Gminne Centrum Reagowania

Lp.

Nazwa

1.

Rejestr przedpoborowych

2.

Rejestr poborowych

3.

Rejestr osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej

4.

Rejestr zgłoszonych wyjazdów za granicę przez poborowych i przedpoborowych

5.

Wykazy: kurierów, kurierów-łączników, kurierów-wykonawców

6.

Wykaz posiadaczy środków transportowych na potrzeby akcji kurierskiej

7.

Ewidencja nałożonych świadczeń osobistych

8.

Ewidencja nałożonych świadczeń rzeczowych

9.

Ewidencja nałożonych świadczeń doraźnych i etatowych

10.

Ewidencja osób przeznaczonych do pełnienia służby w formacjach OC.

11.

Ewidencja osób wchodzących w skład elementów organizacyjnych systemu ostrzegania i alarmowania ludności

12.

Baza danych na potrzeby reagowania kryzysowego i obrony cywilnej

13.

Wykaz strażaków OSP z którymi zostały podpisane umowy-zlecenia w danym roku

14.

Wykaz strażaków ochotników zgłoszonych do ubezpieczenia indywidualnego w danym roku

15.

Lista strażaków ochotników przewidzianych do badań okresowych za dany rok

16.

Wykaz osób wobec których przeprowadzono postępowanie sprawdzające w UM. w Gogolinie

17.

Dziennik ewidencji wydanych zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych

18.

Wykaz adresów pracowników Urzędu Miejskiego i GZO w Gogolinie

19.

Wykaz rodzajów informacji niejawnych, które mogą stanowić tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą "Poufne", mogących występować w zakresie działania Urzędu Miejskiego

20.

Wykaz rodzajów informacji niejawnych, które mogą stanowić tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą "Zastrzeżone", mogących występować w zakresie działania Urzędu Miejskiego

21.

Wykaz osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych o klauzuli "Zastrzeżone" w UM. w Gogolinie oraz podległych jednostek organizacyjnych

22.

Wykaz osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych o klauzuli "Poufne" w UM. w Gogolinie oraz podległych jednostek organizacyjnych

23.

Wykaz stanowisk i prac zleconych w Urzędzie, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnice służbową oznaczoną klauzulą "Zastrzeżone"

24.

Wykaz stanowisk i prac zleconych w Urzędzie, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnice służbową oznaczoną klauzulą "Poufne"

25.

Ewidencja prowadzonych postępowań sprawdzających

26.

Ewidencja osób posiadających poświadczenie bezpieczeństwa w UM.

27.

Ewidencja osób biorących udział w szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych

28.

Ewidencja sprzętu OC i ratownictwa

29.

Ewidencja sprzętu przeciwpowodziowego

 

Stanowisko ds. Informatyki

Lp.

Rejestr, ewidencja, spis, lista, wykaz 

1.

Ewidencja telefonów komórkowych i stacjonarnych w urzędzie

 

Sekretarz Gminy

Lp.

Nazwa

1.

Rejestr kontroli zewnętrznych

 

Archiwa

Lp.

Nazwa

1.

Archiwum zakładowe

2.

Archiwum USC