Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydziały i samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Gogolinie

Koordynator ds. dostępności - Katarzyna Szewczyk Sekretarz Gminy   

WA - WYDZIAŁ SPRAW ADMINISTRACYJNYCH
Dorota Lubczyk - Naczelnik Wydziału

WPK - WYDZIAŁ ROZWOJU I PROMOCJI
Robert Smiatek - Naczelnik Wydziału

WPS - WYDZIAŁ PLANOWANIA I NIERUCHOMOŚCI
Radosław Delinowski - Naczelnik Wydziału

WS - WYDZIAŁ ŚRODOWISKA
Waldemar Lis - Naczelnik Wydziału

WF - WYDZIAŁ FINANSOWY
Beata Kowalczyk - Naczelnik Wydziału

WO - WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I URZĄD STANU CYWILNEGO
Urszula Piosek - Naczelnik Wydziału, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

WOS - WYDZIAŁ OŚWIATY, ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Anna Lechowicz - Naczelnik Wydziału

INF - STANOWISKO DS. INFORMATYKI
Adrian Lipka – Starszy Informatyk

RP - ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH
Elżbieta Mikitów – Pakura - Radca Prawny

GCR - GMINNE CENTRUM REAGOWANIA
Tadeusz Byrski – Naczelnik Wydziału

KW – STANOWISKO DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ i ZARZĄDCZEJ
Urszula Killman - Główny specjalista ds. kontroli zarządczej i wewnętrznej

 

Wydział

Zadanie

Wydział Spraw Administracyjnych
 1. Sprawy organizacyjne urzędu.
 2. Kadry i sprawy osobowe pracowników urzędu.
 3. Ochrona danych osobowych.
 4. Obsługa sekretariatu i kancelarii urzędu.
 5. Obsługa Rady Miejskiej.
 6. Prowadzenie ewidencji organizacji pozarządowych.
 7. Załatwianie skarg i wniosków.
 8. Prowadzenie archiwum zakładowego.

Wydział Rozwoju i Promocji

 1. Prowadzenie i ewidencja działalności gospodarczej.
 2. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
 3. Promocja gminy.
 4. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów zagranicznych.
 5. Przygotowywanie wniosków o dotacje z funduszy pomocowych.
 6. Zlecanie w drodze konkursu realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym.
Wydział Planowania
i Nieruchomości
 1. Planowanie przestrzenne.
 2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami.
 3. Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o pozyskanie środków z funduszy krajowych, zagranicznych i i innych pozabudżetowych.
 4. Przygotowywanie i rozliczanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym.
 5. Inwestycje komunalne.
 6. Zamówienia publiczne.
 7. Drogi, place.

Wydział Środowiska

 1. Ochrona środowiska.

Wydział Finansowy

 1. Nadzór i ewidencja wykonania budżetu.
 2. Wymiar i księgowość podatkowa.
 3. Ewidencja zadań inwestycyjnych.
 4. Ewidencja majątku Gminy.
 5. Obsługa kasowa Urzędu.

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

 1. Prowadzenie ewidencji ludności tj. przyjmowanie zgłoszeń o zameldowaniu i wymeldowaniu oraz wydawanie decyzji administracyjnej w zakresie wymeldowania i zameldowania.
 2. Prowadzenie ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.
 3. Sporządzanie aktów stanu cywilnego: aktów małżeństwa, urodzeń i zgonów.
 4. Zmiana imion i nazwisk.

Wydział Oświaty, Zdrowia 
i Polityki Społecznej

 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty.
 2. Kontrola obowiązku nauki dzieci z terenu gminy.
 3. Organizacja dowozu dzieci do szkół.
 4. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym m.in. wyprawka szkolna, stypendia.
 5. Organizacja kolonii, półkolonii, warsztatów.
 6. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych.
 7. Sporządzanie analiz dotyczących dostępności i poziomu świadczeń medycznych w gminie.
 8. Podejmowanie wspólnie z jednostkami ochrony zdrowia działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej.
 9. Współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, fundacjami prowadzącymi działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej.

Stanowisko ds. Informatyki

 1. Administracja systemem informatycznym.
 2. Administracja stronami internetowymi Urzędu Miejskiego w Gogolinie, w tym BIP.
 3. Administracja BIP.
 4. Telekomunikacja.

Zespół Radców Prawnych

 1. Opiniowanie aktów organów gminy.
 2. Opiniowanie projektów umów.
 3. Wydawanie opinii w indywidualnych sprawach.
 4. Zastępstwo sądowe.
 5. Informacje prawne o obowiązujących aktach normatywnych.

Gminne Centrum Reagowania

 1. Bieżące monitorowanie występujących zagrożeń na terenie Gminy mogących mieć charakter klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej.
 2. Opracowywanie i aktualizowanie Planu Zarządzania Kryzysowego oraz innej dokumentacji niezbędnej do prowadzenia działań kryzysowych.
 3. Tworzenie i aktualizowanie gminnej bazy danych w zakresie zarządzania kryzysowego.
 4. Informowanie, ostrzeganie i alarmowanie mieszkańców o aktualnie występujących zagrożeniach, skutkach tych zagrożeń oraz sposobie postępowania i przeciwdziałania.
 5. Współdziałanie ze służbami i inspekcjami w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń na terenie gminy.
 6. Realizacja zadań w zakresie rejestracji przedpoborowych i kwalifikacji wojskowej.
 7. Realizacja zleconych zadań obronnych oraz realizacja zadań obrony cywilnej.
 8. Ochrona informacji niejawnych.
 9. Realizacja zadań związanych z finansowaniem funkcjonowania gminnych jednostek OSP

Stanowisko ds. BHP

 1. Ocena i sporządzanie planów poprawy warunków pracy.
 2. Szkolenie pracowników z zakresu BHP.
 3. Analiza i ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
 4. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

Stanowisko ds. kontroli 
wewnętrznej i zarządczej

 1. Opracowywanie rocznych harmonogramów kontroli wewnętrznej.
 2. Prowadzenie rejestru kontroli.
 3. Organizowanie i przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w poszczególnych wydziałach Urzędu, jednostkach organizacyjnych Gminy i na samodzielnych stanowiskach pracy.
 4. Współpraca z kontrolerami i audytorami wewnętrznymi innych jednostek sektora finansów publicznych.
 5. Sporządzanie protokołów kontroli i wystąpień pokontrolnych.
 6. Przygotowywanie sprawozdań półrocznych i rocznych z przeprowadzonych kontroli.
 7. Przedstawianie uwag i wniosków w sprawie usunięcia uchybień oraz usprawnienia działalności jednostki organizacyjnej.
 8. Nadzór nad funkcjonowaniem kontroli zarządczej w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy.
 9. Identyfikacja i bieżąca analiza obszarów ryzyka działalności Urzędu i podległych jednostek organizacyjnych Gminy.