Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole zewnętrzne

KONTROLE ZEWNĘTRZNE WŁASNEJ JEDNOSTKI

 

ROK 2004

 1. Kontrola dot. organizacji, przyjmowania, ewidencjonowania, rozpatrywania, załatwiania skarg i wniosków (Opolski Urząd Wojewódzki – Wydział Prawny i Nadzoru).
 2. Kontrola działalności USC w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie (Opolski Urząd Wojewódzki – Oddział Rejestrów Państwowych i Wyznań Religijnych Wydziału Spraw Obywatelskich i Migracji)2
 3. Kontrola wykorzystania dotacji celowych w 2003 r. z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (Opolski Urząd Wojewódzki – Wydział Finansów i Budżetu).
 4. Inspekcja w zakresie sporządzania spisów wyborczych (Delegatura KBW w Opolu).
 5. Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za rok 2003 (RIO w Opolu).
 6. Kontrola archiwum USC (Archiwum Państwowe w Opolu).
 7. Kontrola dotycząca oceny realizacji zadań obrony cywilnej i reagowania kryzysowego (Starostwo Powiatowe w Krapkowicach).

 

   ROK 2005

 1. Kontrola przestrzegania wymagań związanych z opłatami dot. koncesji na wydobywanie wybranych kopalin pospolitych i podstawowych latach 2002 0 2004 (Delegatura NIK w Opolu).
 2. Kontrola dot. organizacji, przyjmowania, ewidencjonowania, rozpatrywania, załatwiania skarg i wniosków (Opolski Urząd Wojewódzki – Wydział Prawny i Nadzoru).
 3. Kontrola archiwum zakładowego (Archiwum Państwowe w Opolu).
 4. Kontrola realizacji zadań OC (Opolski Urząd Wojewódzki – Wydział Zarządzania Kryzysowego).
 5. Kontrola problemowa w zakresie realizacji przez burmistrza ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Opolski Urząd Wojewódzki – Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji).

 

   ROK 2006

 1. Kontrola pracy stażystki (Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach).
 2. Kontrola dokumentów finansowych dotyczących złożonego projektu do SPO (Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego).
 3. Kontrola dokumentów finansowych dotyczących złożonego projektu do SPO (Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego).
 4. Kontrola problemowa z zakresu realizacji zadań zleconych dotyczących ewidencji działalności gospodarczej (Opolski Urząd Wojewódzki – Wydział Rozwoju Regionalnego).
 5. Kontrola problemowa archiwum zakładowego w zakresie kompletności i stanu uporządkowania materiałów archiwalnych (Archiwum Państwowe w Opolu).
 6. Kontrola realizacji w 2005 r. zadań określonych w ustawie z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego - dot. Urzędu Miejskiego w Gogolinie (PRON Warszawa).
 7. Kontrola realizacji w 2005 r. zadań określonych w ustawie z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego - dot. Urzędu Miejskiego w Gogolinie (PRON Warszawa).
 8. Kontrola związana z odbiorem przychodni w Gogolinie przy ul. Szkolnej 2).
 9. Kontrola:
  - prawidłowości i rzetelności obliczania, potrącania i opłacania składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,

- ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych, wypłacanie świadczeń i zasiłków oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,

- prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz ustalenie kapitału początkowego,

- prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych (Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Opolu – Wydział Płatników Składek). 

 

   ROK 2007

 1. Kontrola:

a) Przygotowania i aktualności dokumentacji planistycznej dot. akcji kurierskiej,

b) Organizacji i przebiegu treningów akcji kurierskiej,

c) Opracowania dokumentacji i znajomości zasad funkcjonowania stałego dyżuru,

d) Prowadzenie i aktualność dokumentacji nałożonych świadczeń na rzecz obrony (Wojewoda Opolski).

 1. Kontrola wykorzystania środków Funduszu przekazanych na podstawie Umowy 1/O-08/POSN/2006 z dnia 17 marca 2006 r. o dofinansowanie w ramach programu pn. „Program ograniczania skutków niepełnosprawności  - I transza środków (Odział Opolski PFRON).
 2. Kontrola problemowa archiwum zakładowego USC (Archiwum Państwowe w Opolu).
 3. Kontrola nieodpłatnego przekazania nieruchomości (Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu).
 4. Kontrola stażystów (PUP w Krapkowicach).

 

   ROK 2008

 1. Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za rok 2007 oraz wybranych zagadnień w latach 2005 – 2006 i 2008 (RIO Opole).
 2. Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania wybranych środków publicznych w 2005 r. (UKS Opole).
 3. Kontrola problemowa w zakresie organizacji załatwiania skarg i wniosków (Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu).
 4. Kontrola problemowa w zakresie rejestracji aktów stanu cywilnego (Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu)
 5. Kontrola problemowa w zakresie zmiany imion i nazwisk (Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu).
 6. Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego (Archiwum Państwowe w Opolu).
 7. Kontrola stażystki (PUP Krapkowice).
 8. Kontrola wykorzystania środków finansowych funduszu zgodnie z umowa WRR/000014/08/D z dnia 12 października 2007 r. (Odział Opolski PFRON).
 9. BHP i prawo pracy w archiwum zakładowym (Państwowa Inspekcja Pracy – Opole).
 10. Kontrola problemowa z zakresu rejestracji przedpoborowych (Wojewoda Opolski).

 

   ROK 2009

 1. Kontrola problemowa z zakresu dowodów osobistych (Wojewoda Opolski).
 2. Kontrola problemowa z zakresu ewidencji ludności (Wojewoda Opolski).
 3. Kontrola problemowa wykonywanych zadań obronnych:

- planowanie operacyjne i programowanie obronne,
- przygotowanie elementów systemu obronnego państwa,
- realizacja zadań współpracy cywilno – wojskowej,
- przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem państwa,
- planowanie i organizowanie świadczeń osobistych i rzeczowych,
- planowanie i realizacja szkolenia obronnego (Opolski Urząd Wojewódzki – WKU Nysa).

 1. Archiwum zakładowe – kontrola problemowa z zakresie prowadzenia ewidencji.

 

ROK 2010

 1. Wykorzystanie środków FP w 2009 na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (Wojewoda Opolski).
 2. Kontrola w zakresie ujętym w art. 12 ustawy z dnia 29.08.1997 o strażach gminnych (Wojewoda Opolski).
 3. Kontrola wykorzystania środków Funduszu zgodnie z Umową nr UWA/000030/08/D z dnia 15.12.2008r. (Dyrektor Oddziału PFRON).
 4. Kontrola wykorzystania środków przekazanych przez Fundusz zgodnie z umową OON/000089/08/D z dnia 20 kwietnia 2009r. (Dyrektor Oddziału PFRON).
 5. Kontrola archiwum Zakładowego w zakresie uporządkowania materiałów archiwalnych (Dyrektor Archiwum Państwowego w Opolu).
 6. Kontrola Archiwum Zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego (Dyrektor Archiwum Państwowego w Opolu).

 

   ROK 2011

 1. Kontrola problemowa w zakresie oceny realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Urząd Wojewódzki w Opolu).
 2. Kontrola problemowa w zakresie oceny podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych ( Urząd Wojewódzki w Opolu).
 3. KPOŚK (WIOŚ Opole).
 4. Czynności sprawdzające transakcje sprzedaży nieruchomości (US Krapkowice).
 5. Wizytacja w miejscu dot. „Centrum aktywacji wiejskiej w Choruli” (UMWO - Departament PROW).
 6. Kontrola projektu systemowego dla gimnazjum (UMWO – Dialog).
 7. Ulgi uchwalone przez gminy w odniesieniu do podatków stanowiących dochód w latach 2008 - 2010 (NIK Opole).
 8. Kontrola ogólna archiwum zakładowego (Dyrektor Archiwum Państwowego w Opolu).
 9. Kontrola problemowa projektu systemowego 9.1.2 PO KL (UMWPO – Departament Edukacji i Rynku Pracy).
 10. Kontrola planowa realizacji projektu „Przyjazny Urząd – program szkoleń dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gogolinie” PO KL 05.02.01-00-221/09-00 (MSWiA).
 11. Kontrola płatnika składek ZUS (ZUS Opole).
 12. Wizyta monitorująca stażystę (PUP Krapkowice).

 

   ROK 2012

 1. Kontrola projektu POKL.09.01.02-16-101/10 (WUP Opole).
 2. Wizytacja w miejscu operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Malni” w ramach PROW 2007-2013 (UMWO).
 3. Kontrola projektu POKL 9.1.2-16-101/10 – pod kontem stosowania ustawy Pzp (WUP Opole).
 4. Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za 2011 rok oraz wybranych zagadnień za lata 2008-2010 (RIO Opole).
 5. Kontrola realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Odrowążu” (WFOŚiGW – Opole).
 6. Prawidłowość wykorzystania, udokumentowania, rozliczania środków finansowych przekazanych z budżetu Woj. Opolskiego na podstawie umowy nr 74/2010 z przeznaczeniem na pomoc finansową dla mieszkańców gminy w czasie powodzi w 2010 roku (UMWO – Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej).
 7. Kontrola na miejscu realizacji operacji pn. „Odnowa wsi – drogą do sukcesu” realizacja w ramach PROW 2007-2013 (UMWO).

 

   ROK 2013

 1. Ocena realizacji zadania (WFOŚiGW - Opole).
 2. Kontrola problemowa archiwum zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego (Archiwum Państwowe w Opolu).
 3. Finansowanie przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz wykorzystanie przez te placówki niektórych zadań w zakresie kształcenia, wychowywania i opieki w latach 2011-2013 (Dyrektor Delegatury NIK w Opolu).
 4. Kontrola realizacji zadania dofinansowanego w ramach Programu Rządowego „Cyfrowa szkoła” (Wojewoda Opolski).
 5. Kontrola w zakresie ochrony środowiska (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu).

 

   ROK 2014

 1. Kontrola problemowa archiwum zakładowego w zakresie postępowania z dokumentacją wywłaszczeń (Archiwum Państwowe w Opolu).
 2. Realizacja przez wybrane gminy woj. opolskiego zadań własnych w zakresie ochrony zdrowia (Delegatura NIK w Opolu).
 3. Prawo pracy, techniczne bezpieczeństwo pracy (PIP – Opole).
 4. Kontrola zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją przedłożoną do rozliczenia (WFOŚiGW w Opolu).
 5. Zagospodarowanie stawu na centrum spotkań mieszkańców Krainy Św. Anny w miejscowości Obrowiec (UMWO – Dep. PROW).
 6. Budowa Kanalizacji sanitarnej w Odrowążu (UMWO – Dep. PROW).     

 

   ROK 2015

 1. Wizytacja projektów PROW: „Centrum Aktywizacji Wiejskiej w Odrowążu”, „Poprzez sportową aktywność mieszkańcy Kamienia Śląskiego dbają o środowisko krainy” (UMWO – Dep. PROW).
 2. Wizytacja projektów PROW – „Miejsce rekreacji dla najmłodszych – miejscem integracji mieszkańców” (UMWO – Dep. PROW).
 3. Wizytacja projektów PROW: „Środowisko Krainy Św. Anny zadbane dzięki aktywności sportowej mieszkańców Kamienia Śląskiego”, „Poprzez sportową aktywność mieszkańców Malni dbają o środowisko Krainy” (UMWO – Dep. PROW).
 4. Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatowych subwencji ogólnej, w tym wykorzystania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej rozliczenia na rok 2011 (UKS Opole).
 5. Kontrola ogólna archiwum zakładowego urzędu (Archiwum Państwowe w Opolu).
 6. Kontrola w zakresie przestrzegania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu).
 7. Kontrola problemowa – OC (Starostwo Powiatowe w Krapkowicach).

 

ROK 2016

 1. Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za 2014 rok oraz wybranych zagadnień za lata 2013, 2015 i 2016 (RIO Opole).
 2. Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych (Wojewoda Opolski).
 3. Organizacja przyjmowania skarg, wniosków przez organy Gminy Gogolin (Wojewoda Opolski).
 4. Zapewnienie przez organy publicznej prawidłowego zagospodarowania odpadów komunalnych (NIK – Delegatura Opole).
 5. Kontrola archiwum Urzędu Stanu Cywilnego (Archiwum Państwowe w Opolu).
 6. Wydawanie licencji i zezwoleń (Opolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego).
 7. Ocena zgodności przedłożonych do Funduszu dokumentów ze stanem faktycznym (WFOŚiGW w Opolu).

 

ROK 2017

 1. Kontrola płatnika składek ZUS (ZUS Opole).
 2. Sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z umową o dofinansowaniu i obowiązującymi przepisami prawa - WND-RPOP.03.01.02-1-0002/16 (Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego).
 3. Kontrola budowy drogi (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach.
 4. Kontrola stanu technicznego budynków gminy, straży pożarnych (PINB w Krapkowicach).
 5. Kontrola stanu przestrzegania przepisów p.poż. (KPPSP w Krapkowicach).

 

ROK 2018

 1. Kontrola realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Opolski Urząd Wojewódzki).
 2. Kontrola ex post projektów „Odnowienie Pomnika Karolinki i Karlika – symbolu śląskiej pieśni ludowej” (Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
 3. Kontrola ex post w ramach PRO 2007-2013 projektu „Miejsce rekreacji dla najmłodszych- miejscem integracji mieszkańców” (Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego).
 4. Kontrola archiwum zakładowego (Archiwum Państwowe w Opolu).
 5. Zapewnienie przez gminy opieki przedszkolnej (NIK Delegatura w Opolu).
 6. Kontrola problemowa w zakresie oceny stanu przygotowań i realizacji zadań obrony cywilnej na obszarze działania Szefa OC Gminy Gogolin (Starostwo Powiatowe w Krapkowicach).

 

ROK 2019

 1. Kontrola archiwum Urzędu Stanu Cywilnego (Archiwum Państwowe w Opolu).
 2. Kontrola trwałości projektu Nr DOIS 02.05.00-o-0-0019/16 (NFOŚiGW).
 3. Kontrola sanitarna Centrum Przesiadkowego (PPIS w Krapkowicach).
 4. Kontrola stanu zachowania i potrzeb konserwatorskich mogiły powstańca śląskiego Konstantego Joska w Choruli i mogiły zbiorowej powstańców śląskich w Kamieniu Śląskim (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu).
 5. Wizyta projektu „Spotkajmy się w centrum – Stworzenie miejsca rekreacji i integracji w miejscowości Górażdże”. PROW 2014-2020. (UMWO – DOW).
 6. Ćwiczenie PIAST 2019 (Prezes RM).
 7. Rejestr wyborców – Spisy wyborców (Delegatura Krajowego Biura Wyborczego).

 

 ROK 2020

 1. Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za 2018 rok oraz wybranych zagadnień za lata 2016 – 2017 i 2019 – 2020.(Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu).
 2. Kontrola w związku z COVID 19 (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach).

 

ROK 2021

 1. Kontrola płatnika składek (Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu).
 2. Kontrola problemowa w zakresie oceny stanu przygotowań i realizacji zadań OC na obszarze działania Szefa OC Gminy Gogolin (Starostwo Powiatowe w Krapkowicach).
 3. Kontrola licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym (Opolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego).
 4. Wizyta w miejscu operacji „Izba tradycji w Kamieniu Śl.” współfinansowanej w ramach PROW 201402020 (Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego).
 5. Kontrola trwałości projektu RPOP.03.02.02-16-0016/17 (Marszałek Województwa Opolskiego).
 6. Gospodarowanie środkami UE (IAS w Opolu).
 7. Kontrola zadania „Przebudowa ulicy Sportowej (Opolski Urząd Wojewódzki).

 

 ROK 2022

 1. Kontrola realizacji zadań nałożonych na Burmistrza Gogolina w Programie ochrony powietrza (Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska).
 2. Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Gogolinie (Archiwum Państwowe w Opolu).
 3. Kontrola obiektów, w których przebywają uchodźcy z Ukrainy (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach).
 4. Ochrona Środowiska (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu).
 5.  Kontrola Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej (Urząd Marszałka Województwa Opolskiego).
 
PDFProtokół z wizyty monitorującej stażystę - Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach_2011.pdf (254,79KB)
PDFKontrola - ulgi uchwalone przez gminy w odniesieniu do podatków stanowiących dochód w latach 2008-2010 (NIK Opole)_2011.pdf (1,50MB)
PDFProtokół kontroli - kontrola problemowa Archiwum Zakładowego w zakresie uporządkowania materiałów archiwalnych (Dyrektor Archiwum Państwowego w Opolu)_2010.pdf (335,04KB)
PDFProtokół kontroli - kontrola problemowa w zakresie oceny podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych (Urząd Wojewódzki w Opolu)_2011.pdf (239,96KB)
PDFProtokół kontroli - kontrola problemowa w zakresie oceny realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Urząd Marszałkowski w Opolu)_2011.pdf (204,14KB)
PDFProtokół kontroli - KPOŚK (WIOŚ Opole)_2011.pdf (260,23KB)
PDFProtokół kontroli - kontrola problemowa Archiwum Zakładowego w zakresie ewidencji i zabezpieczenia materiałów archiwalnych - USC (Dyrektor Archiwum Państwowego w Opolu)_2010.pdf (443,55KB)
PDFProtokół kontroli - kontrola w zakresie ujętym w art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 o strażach gminnych (Wojewoda Opolski)_2010.pdf (751,23KB)
PDFProtokół kontroli - kontrola wykorzystania środków Funduszu zgodnie z Umową nr UWA_000030_08_D z dnia 15.12.2008 r. (Dyrektor Oddziału PFRON)_2010.pdf (347,20KB)
PDFProtokół kontroli - kontrola wykorzystania środków przekazanych przez Fundusz zgodnie z umową nr OON_000009_08_D z dnia 20 kwietnia 2009 r. (Dyrektor Oddziału PFRON)_2010.pdf (329,70KB)
PDFProtokół kontroli - wykorzystanie środków FP w 2009 na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (Wojewoda Opolski)_2010.pdf (904,98KB)
PDFProtokół kontroli - kontrola problemowa Archiwum Zakładowego w zakresie prowadzenia ewidencji_2009.pdf (272,58KB)
PDFProtokół kontroli - kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w dniu 6 maja 2009 r..pdf (535,84KB)
PDFProtokół kontroli - kontrola problemowa z zakresu dowodów osobistych (Wojewoda Opolski)_2009.pdf (197,68KB)
PDFProtokół kontroli - kontrola problemowa z zakresu ewidencji ludności (Wojewoda Opolski)_2009.pdf (249,33KB)
PDFProtokół kontroli - kontrola stażystki (PUP Krapkowice)_2008.pdf (54,83KB)
PDFProtokół kontroli - kontrola problemowa w zakresie organizacji załatwiania skarg i wniosków (Opolski Urząd Wojewódzki)_2008.pdf (265,71KB)
PDFProtokół kontroli - BHP i prawo pracy w archiwum zakładowym (Państwowa Inspekcja Pracy - Opole)_2008.pdf (522,11KB)
PDFProtokół kontroli - kontrola archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego (Archiwum Państwowe w Opolu)_2008.pdf (467,75KB)
PDFProtokół kontroli - kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za rok 2007 r. oraz wybranych zagadnień w latach 2005, 2006 i 2008 (RIO Opole)_2008.pdf (46,70KB)
PDFProtokół kontroli -kontrola problemowa z zakresu rejestracji przedpoborowych (Wojewoda Opolski)_2008.pdf (94,78KB)