Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza - 2016

Lp.

Nr Zarządzenia

Data sporządzenia

W sprawie

1.

PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.1.2016.pdf (173,04KB)
 

11.01.2016

W sprawie sposobu zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3  ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert obejmujących zadania z zakresu kultury i ochrony zdrowia w 2016r.

2.

PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.2.2016.pdf (144,96KB)

11.01.2016

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert

3.

PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.3.2016.pdf (127,91KB)

11.01.2016

Powołania komisji konkursowej.

4.

PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.4.2016.pdf (257,11KB)

11.01.2016

Ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do sprzedaży oraz ustalenia ceny.

5.

PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.5.2016.pdf (276,20KB)

11.01.2016

Przyjęcia Regulaminu audytu wewnętrznego w komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Gogolinie
i jednostkach organizacyjnych Gminy Gogolin.

6.

PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.6.2016.pdf (226,23KB)

12.01.2016

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

7.

PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.7.2016.pdf (135,20KB)

12.01.2016

Wprowadzenia promocyjnych cen i opłat za korzystanie
z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
w okresie ferii zimowych

8.

PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.8.2016.pdf (992,77KB)

12.01.2016

Programu ułatwiania spłaty zadłużenia za czynsz w lokalach gminnych, osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej
i życiowej.

9.

PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.9.2016.pdf (1,73MB)

15.01.2016

Ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2016r.

10.

PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.10.2016.pdf (182,00KB)

20.01.2016

Powołania Zespołu ds. Opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020 w Gminie Gogolin.

11.

 

PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.11.2016.pdf (327,19KB)

 

 

26.01.2016

 

Ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych szkól podstawowych na rok szkolny 2016/2017.

12.

PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.12.2016.pdf (82,89KB)

27.01.2016

Organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy Gogolin oraz wprowadzenia Planu Akcji Kurierskiej i Planu Rozplakatowania Obwieszczeń.

13.

PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.13.2016.pdf (222,76KB)

28.01.2016

Dokonania zmian budżetu gminy na 2016r.

14.

PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.14.2016.pdf (227,68KB)

28.01.2016

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok.

15.

PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.15.2016.pdf (150,20KB)

29.01.2016

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Gogolin na 2016r.

16.

PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.16.2016.pdf (89,56KB)

29.01.2016

Zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Rady Rozwoju Gminy Gogolin przy Burmistrzu Gogolina

17.

PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.17.2016.pdf (188,02KB)

02.02.2016

Realizacji zadań obrony cywilnej w gminie Gogolin w 2016 roku.

18.

PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.18.2016.pdf (134,42KB)

03.02.2016

Powołania komisji do zaopiniowania ofert na wykonanie
w 2016 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury.

19.

PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.19.2016.pdf (209,96KB)

10.02.2016

Powołania komisji do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zadania
w 2016roku.

20.

PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.20.2016.pdf (92,75KB)

15.02.2016

Regulaminu Konkursu na projekt graficzny logotypu z okazji 50.rocznicy uzyskania przez Gogolin praw miejskich.

21.

PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.21.2016.pdf (193,26KB)

15.02.2016

Ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Gogolin na 2016r.

22.

PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.22.2016.pdf (242,82KB)

17.02.2016

Regulaminu konkursu na „Babę Wielkanocną i wypieki świąteczne”.

23.

PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.23.2016.pdf (92,75KB)

18.02.2016

Ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Spokojnej Starości ‘Święta Barbara” w Kamionku w roku 2016.

24.

PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.24.2016.pdf (199,52KB)

23.02.2016

Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie
w 2016roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury.

25.

PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.25.2016.pdf (116,07KB)

25.02.2016

Realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Gogolin w 2016 roku.

26.

PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.26.2016.pdf (215,48KB)

25.02.2016

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok.

27.

PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.27.2016.pdf (145,99KB)

26.02.2016

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów                          
 i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok.

28.

PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.28.2016.pdf (223,49KB)

29.02.2016

Dokonania zmian budżetu gminy na 2016 rok.

29.

PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.29.2016.pdf (229,11KB)

29.02.2016

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów                       
 i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok.

30.

PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.30.2016.pdf (122,08KB)

29.02.2016

Upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji.

31.

PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.31.2016.pdf (261,61KB)

03.03.2016 Powołania komisji konkursowej.
32. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.32.2016.pdf (391,16KB) 07.03.2016 Ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do sprzedaży oraz ustalenia ceny.
33. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.33.2016.pdf (239,05KB) 07.03.2016 Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok.
34. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.34.2016.pdf (208,09KB) 08.03.2016 Zastosowania  bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.
35. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.35.2016.pdf (322,17KB) 08.03.2016 Zamierzeń zarządzania kryzysowego na 2016 rok.
36. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.36.2016.pdf (332,86KB) 25.03.2016 Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej.
37. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.37.2016.pdf (2,08MB) 30.03.2016 Przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie sprawozdania
i informacji z wykonania budżetu gminy za 2015r.
38. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.38.2016.pdf (301,60KB) 31.03.2016 Dokonania zmian budżetu gminy na 2016 rok.
39. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.39.2016.pdf (206,79KB) 31.03.2016 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok.
40. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.40.2016.pdf (223,37KB) 31.03.2016 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok.
41. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.41.2016.pdf (196,13KB) 04.04.2016 Powołania Komisji Przetargowej.
42. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.42.2016.pdf (227,11KB) 04.04.2016 Powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
43. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.43.2016.pdf (215,65KB) 07.04.2016 Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok.
44. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.44.2016.pdf (297,26KB) 07.04.2016 Dokonania zmian budżetu gminy na 2016 rok.
45. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.45.2016.pdf (205,63KB) 11.04.2016 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok.
46. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.46.2016.pdf (109,76KB) 11.04.2016 Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
za 2015r. Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie.
47. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.47.2016.pdf (186,32KB) 11.04.2016 Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
za 2015r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie.
48. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.48.2016.pdf (361,20KB) 13.04.2016 Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok.
49. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.49.2016.pdf (196,61KB) 18.04.2016 Przekazania mienia ruchomego w postaci huśtawki „gniazdo”
50. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.50.2016.pdf (203,74KB) 18.04.2016 Dokonania zmian budżetu gminy na 2016 rok.
51. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.51.2016.pdf (208,06KB) 18.04.2016 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok.
52. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.52.2016.pdf (186,10KB) 22.04.2016 Upoważnienie do prowadzenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
53. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.53.2016.pdf (209,31KB) 27.04.2016 Dokonania zmian budżetu gminy na 2016 rok.
54. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.54.2016.pdf (214,16KB) 27.04.2016 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok.
55. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.55.2016.pdf (341,58KB) 27.04.2016 Wyposażenia w mienie ruchome w postaci samochodu (przekazanie FORD TRANSIT do Zespołu Szkół).
56. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.56.2016.pdf (2,45MB) 28.04.2016 Przekazania sprawozdania finansowego Gminy Gogolin za 2015 rok.
57. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.57.2016.pdf (804,36KB) 29.04.2016 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
58. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.58.2016.pdf (806,34KB) 29.04.2016 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
59. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.59.2016.pdf (511,33KB) 29.04.2016 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
60. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.60.2016.pdf (657,00KB) 29.04.2016 Zmiany wynagrodzenia dyrektorów samorządowych instytucji kultury, wpisanych do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Gogolin.
61. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.61.2016.pdf (221,67KB) 29.04.2016 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok.
62. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.62.2016.pdf (211,47KB) 29.04.2016 Dokonania zmian budżetu gminy na 2016 rok.
63. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.63.2016.pdf (217,83KB) 29.04.2016 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok.
64. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.64.2016.pdf (348,96KB) 04.05.2016 Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok.
65. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.65.2016.pdf (347,46KB) 05.05.2016 Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok.
66. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.66.2016.pdf (196,62KB) 11.05.2016 Ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora szkoły i przedszkola.
67. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.67.2016.pdf (213,10KB) 16.05.2016 Powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert obejmujących zadania z zakresu  ochrony zdrowia na realizację programu zdrowotnego pn.: „Program profilaktyki nowotworowej Gminy Gogolin na lata 2016-2020”, „Program przeciwdziałania wadom postawy u dzieci w Gminie Gogolin na lata 2016-2020” oraz programu „Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród dzieci i młodzieży Gminy Gogolin na lata 2015-2020”.
68. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.68.2016.pdf (532,17KB) 18.05.2016 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
69. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.69.2016.pdf (568,99KB) 18.05.2016 Przyjęcia gminnej ewidencji zabytków gminy Gogolin.
70. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.70.2016.pdf (431,25KB) 24.05.2016 Powołania komisji konkursowej.
71. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.71.2016.pdf (332,89KB) 24.05.2016 Powołania komisji konkursowej.
72. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.72.2016.pdf (264,14KB) 24.05.2016 Dotyczącej konkursu na projekt graficzny logotypu z okazji 50.lecia rocznicy uzyskania przez Gogolin praw miejskich.
73. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.73.2016.pdf (596,44KB) 27.05.2016 Powołania Zespołu do spraw lokalnego programu rewitalizacji miasta Gogolin.
74. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.74.2016.pdf (200,22KB) 31.05.2016 Dokonania zmian budżetu gminy na 2016 rok.
75. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.75.2016.pdf (204,59KB) 31.05.2016 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok.
76. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.76.2016.pdf (216,60KB) 31.05.2016 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok.
77. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.77.2016.pdf (347,81KB) 02.06.2016 Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok.
78. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.78.2016.pdf (345,24KB) 03.06.2016 Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok.
79. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.79.2016.pdf (204,31KB) 15.06.2016 Powołania komisji do zaopiniowania ofert na wykonanie w 2016 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej.
80. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.80.2016.pdf (240,71KB) 16.06.2016 Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok.
81. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.81.2016.pdf (223,19KB) 24.06.2016 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok.
82. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.82.2016.pdf (392,25KB) 27.06.2016 Ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do sprzedaży oraz ustalenia ceny.
83. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.83.2016.pdf (380,12KB) 27.06.2016 Wydzierżawienia nieruchomości.
84. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.84.2016.pdf (185,95KB) 27.06.2016 Uchylenia Zarządzenia Nr Or.I.0050.44.2015 Burmistrza Gogolina z dnia 31 marca 2015r. (dot. Zespołu do opracowania Planu rewitalizacji miasta Gogolina)
85. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.85.2016.pdf (225,95KB) 29.06.2016 Powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Gogolinie.
86. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.86.2016.pdf (221,74KB) 29.06.2016 Powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Gogolinie.
87. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.87.2016.pdf (205,06KB) 30.06.2016 Dokonania zmian budżetu gminy na 2016 rok.
88. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.88.2016.pdf (209,39KB) 30.06.2016 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok.
89. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.89.2016.pdf (350,61KB) 01.07.2016 Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok.
90. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.90.2016.pdf (193,86KB) 01.07.2016 Uzupełnienia składu Zespołu do spraw lokalnego programu rewitalizacji miasta Gogolin.
91. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.91.2016.pdf (194,57KB) 06.07.2016 Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej.
92. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.92.2016.pdf (205,57KB) 13.07.2016 Dokonania zmian budżetu gminy na 2016 rok
93. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.93.2016.pdf (210,71KB) 13.07.2016 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok.
94. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.94.2016.pdf (346,83KB) 13.07.2016 Przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Gogolin.
95. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.95.2016.pdf (3,47MB) 13.07.2016 Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego
w Gogolinie.
96. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.96.2016.pdf (340,25KB) 15.07.2016 Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2016r.
97. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.97.2016.pdf (210,44KB) 20.07.2016 Dokonania zmian budżetu gminy na 2016 rok.
98. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.98.2016.pdf (220,77KB) 20.07.2016 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok.
99. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.99.2016.pdf (236,74KB) 21.07.2016 Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok.
100. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.100.2016.pdf (732,03KB) 22.07.2016 Regulaminu gry miejskiej „Szlakiem białego złota”.
101. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.101.2016.pdf (204,21KB) 29.07.2016 Dokonania zmian budżetu gminy na 2016 rok.
102. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.102.2016.pdf (215,51KB) 29.07.2016 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok.
103. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.103.2016.pdf (201,25KB) 29.07.2016 Ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2016r. – „Wyprawka szkolna”.
104. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.104.2016.pdf (198,48KB) 29.07.2016 Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
105. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.105.2016.pdf (734,58KB) 03.08.2016 Wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art.4 ust.8 ustawy – Prawo zamówień publicznych, dla zadania współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
106. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.106.2016.pdf (351,10KB) 12.08.2016 Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok.
107. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.107.2016.pdf (218,38KB) 12.08.2016 Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok.
108. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.108.2016.pdf (312,56KB) 19.08.2016 Wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej.
109. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.109.2016.pdf (196,04KB) 19.08.2016 Powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Centrum Przesiadkowe Gogolin”.
110. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.110.2016.pdf (201,64KB) 23.08.2016 Ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gogolin.
111. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.111.2016.pdf (229,00KB) 23.08.2016 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok.
112. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.112.2016.pdf (641,47KB) 23.08.2016 Ogłoszenia Regulaminu Konkursu „Bajki z mojego dzieciństwa”.
113. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.113.2016.pdf (198,79KB) 25.08.2016 Ustalenia wysokości ceny biletu na mecz siatkówki.
114. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.114.2016.pdf (190,50KB) 26.08.2016 Ustalenia stawek czynszu.
115. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.115.2016.pdf (193,47KB) 26.08.2016 Ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do sprzedaży oraz ustalenia ceny.
116. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.116.2016.pdf (192,88KB) 26.08.2016 Wydzierżawienia nieruchomości.
117. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.117.2016.pdf (26,57MB) 29.08.2016 Przedłożenie Radzie Miejskiej w Gogolinie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.
118. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.118.2016.pdf (329,02KB) 29.08.2016 Przedłożenie Radzie Miejskiej w Gogolinie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku.
119. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.119.2016.pdf (204,47KB) 31.08.2016 Dokonania zmian budżetu gminy na 2016 rok.
120. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.120.2016.pdf (207,17KB) 31.08.2016 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok.
121. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.121.2016.pdf (328,58KB) 31.08.2016 Wyposażenia w mienie ruchome w postaci samochodu.
122. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.122.2016.pdf (239,28KB) 01.09.2016 Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok.
123. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.123.2016.pdf (362,22KB) 05.09.2016 Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok.
124. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.124.2016.pdf (2,57MB) 12.09.2016 Powołania gminnego zespołu zarzadzania kryzysowego.
125. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.125.2016.pdf (211,46KB) 16.09.2016 Dokonania zmian budżetu gminy na 2016 rok.
126. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.126.2016.pdf (219,57KB) 16.09.2016 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok.
127. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.127.2016.pdf (200,92KB) 16.09.2016 Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzieleni zamówienia publicznego pn. : „Centrum Przesiadkowe Gogolin”
128. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.128.2016.pdf (197,99KB) 20.09.2016 Wniesienia aportu do Spółki Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
129. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.129.2016.pdf (315,74KB) 26.09.2016 Udziału w powiatowym trenowym ćwiczeniu obronnym.
130. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.130.2016.pdf (239,63KB) 26.09.2016 Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok.
131. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.131.2016.pdf (197,44KB) 26.09.2016 Powołania dodatkowego członka komisji przetargowej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Centrum Przesiadkowe Gogolin”
132. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.132.2016.pdf (747,51KB) 28.09.2016 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art.4 pkt.8 ustawy prawo zamówień publicznych dla zadań współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
133. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.133.2016.pdf (232,82KB) 30.09.2016 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok.
134. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.134.2016.pdf (207,04KB) 30.09.2016 Dokonania zmian budżetu gminy na 2016 rok.
135. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.135.2016.pdf (209,71KB) 30.09.2016 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok.
136. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.136.2016.pdf (124,47KB) 04.10.2016 Funkcjonowania stałego dyżuru.
137. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.137.2016.pdf (386,17KB) 04.10.2016 Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok.
138. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.138.2016.pdf (202,21KB) 10.10.2016 Powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej ul. Pawła, Szpitalna w miejscowości Gogolin w ramach zadania „Ogród miejski – nowe przestrzenie edukacji i rekreacji w centrum Gogolina”.
139. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.139.2016.pdf (310,54KB) 11.10.2016 Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok.
140. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.140.2016.pdf (217,18KB) 13.10.2016 Dokonania zmian budżetu gminy na 2016 rok.
141. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.141.2016.pdf (226,63KB) 13.10.2016 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok.
142. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.142.2016.pdf (225,88KB) 20.10.2016 Dokonania zmian budżetu gminy na 2016 rok.
143. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.143.2016.pdf (226,94KB) 20.10.2016 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok.
144. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.144.2016.pdf (204,52KB) 27.10.2016 Dokonania zmian budżetu gminy na 2016 rok.
145. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.145.2016.pdf (209,00KB) 27.10.2016 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok.
146. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.146.2016.pdf (268,76KB) 28.10.2016 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok.
147. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.147.2016.pdf (490,40KB) 31.10.2016 Regulaminu konkursu fotograficznego z okazji 50. rocznicy nadania praw miejskich Gogolinowi „Kocham swoje miasto”.
148. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.148.2016.pdf (373,80KB) 04.11.2016 Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok.
149. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.149.2016.pdf (257,28KB) 07.11.2016 Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok.
150. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.150.2016.pdf (14,52MB) 14.11.2016 Projektu budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.
151. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.151.2016.pdf (6,47MB) 14.11.2016 Projektu wieloletniej prognozy finansowej.
152. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.152.2016.pdf (243,70KB) 17.11.2016 Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok.
153. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.153.2016.pdf (97,43KB) 18.11.2016 Pokrycia udziałów objętych przez Gminę Gogolin w Spółce Gogolińskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
154. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.154.2016.pdf (232,57KB) 23.11.2016 Dokonania zmian budżetu gminy na 2016 rok.
155. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.155.2016.pdf (234,61KB) 23.11.2016 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok.
156. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.156.2016.pdf (347,32KB) 23.11.2016 Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok.
157. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.157.2016.pdf (223,57KB) 25.11.2016 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok.
158. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.158.2016.pdf (390,31KB) 30.11.2016 Ustalenia harmonogramu kontroli wewnętrznej Urzędu Miejskiego i podległych oraz nadzorowanych jednostek sektora finansów publicznych Gminy Gogolin na 2017 rok.
159. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.159.2016.pdf (389,98KB) 02.12.2016 Ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do sprzedaży oraz ustalenia ceny.
160. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.160.2016.pdf (368,21KB) 02.12.2016 Wydzierżawienia nieruchomości.
161. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.161.2016.pdf (210,50KB) 02.12.2016 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
162. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.162.2016.pdf (381,06KB) 05.12.2016 Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok.
163. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.163.2016.pdf (216,12KB) 05.12.2016 Wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Gogolin.
164. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.164.2016.pdf (304,05KB) 07.12.2016 Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok.
165. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.165.2016.pdf (118,93KB) 07.12.20166 Organizacji systemu dystrybucji i wydawania preparatów jodowych na terenie Gminy Gogolin w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego.
166. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.166.2016.pdf (211,44KB) 12.12.2016 Dokonania zmian budżetu gminy na 2016 rok.
167. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.167.2016.pdf (214,64KB) 12.12.2016 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok.
168. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.168.2016.pdf (200,14KB) 14.12.2016 Powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. : Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gogolin w 2017r.
169. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.169.2016.pdf (251,98KB) 14.12.2016 Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok.
170. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.170.2016.pdf (126,97KB) 20.12.2016 Centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Gminy Gogolin
171. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.171.2016.pdf (328,68KB) 20.12.2016 Wykonania uchwały nr 1/XI/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Spółka z o.o. z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
172. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.172.2016.pdf (197,83KB) 21.12.2016 Powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Ogród miejski – nowe przestrzenie edukacji i rekreacji w centrum Gogolina.
173. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.173.2016.pdf (208,33KB) 21.12.2016 Dokonania zmian budżetu gminy na 2016 rok.
174. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.174.2016.pdf (210,59KB) 21.12.2016 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok.
175. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.175.2016.pdf (121,06KB) 27.12.2016 Powołania komisji do opiniowania ofert w otwartym konkursu na realizację w 2017r. zadania publicznego na kulturę fizyczną.
176. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.176.2016.pdf (234,08KB) 30.12.2016 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok.
177. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.177.2016.pdf (227,69KB) 30.12.2016 Powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora PSP im. Mikołaja Kopernika w Malni.
178. PDFZARZADZENIE Nr Or.I.0050.178.2016.pdf (329,03KB) 30.12.2016 Udzielenia upoważnienia.