Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje innych organów ochrony środowiska

 • TU-K-195-2024

  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznej wiadomości dokumentu „Projektu uproszczonego planu urządzenia lasu”. Gmina Gogolin zawiadamia, iż w dniach od 3 lipca do 2 września 2024 roku w siedzibie Gminy Gogolin, ul, Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin, został udostępniony w wersji elektronicznej do publicznego wglądu „Projektu Uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów położonych na działce ewidencyjnej 556 w gminie Gogolin — obszar wiejski, obręb ewidencyjny Kamionek na okres gospodarczy od 01.01.2025 r. do 31.12.2034 r.”.

 • SKO.40.3994.2023.oś

  Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie zażalenia na postanowienie Burmistrza Gogolina z dnia 26.10.2023r. nr WS.III.6220.13.2023.ES w przedmiocie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej Gogolin1", planowanego do realizacji na działkach o numerach: 498/1, 496, 499, 500, obręb Kamionek

 • GL.RUZ.4210.262.2023.4.BS

  Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dla Górażdże Cement S.A. z siedzibą w Choruli przy ul. Cementowej 1

 • CO.ZUZ.4210.124.2024.JS

  Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wydaniu decyzji  udzielającej Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Opolu pozwoleń wodnoprawnych dla zadania „Rozbudowa DW424 na odcinku Gwoździce-Odrowąż-Gogolin i DW 415 na odcinku Gwoździce-Rogów Opolski - Zadanie I”

 • GGR.6220.12.2024

  Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic (podanie do publicznej wiadomości) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach orzekającej o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa DW424 na odcinku Gwoździce-Odrowąż-Gogolin i DW 415 na odcinku Gwoździce-Rogów Opolski; Zadanie II: DW424 i 415 na odcinku Gwoździce -Rogów Opolski”

 • GGR.6220.12.2024

  Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic (zawiadomienie stron postępowania) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach orzekającej o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa DW424 na odcinku Gwoździce-Odrowąż-Gogolin i DW 415 na odcinku Gwoździce-Rogów Opolski; Zadanie II: DW424 i 415 na odcinku Gwoździce -Rogów Opolski”

 • CO.ZUZ.4210.146.2024.SO

  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w ramach zamierzonego przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi gminnej ul. Polnej w m. Malnia"

 • CO.ZUZ.4210.147.2024.RG

  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego tj. hali do magazynowania płodów rolnych.

 • OŚ.6220.1.2023.AK

  Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic w związku z prowadzonym postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Oleszka” o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” planowanego na działce ewidencyjnej nr 2/9 położonej w obrębie Oleszka, gminie Zdzieszowice, powiecie krapkowickim, województwie opolskim

 • GGR.6220.12.2024

  Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o wszczęciu na wniosek Zarządu Województwa Opolskiego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa DW 424 na odcinku Gwoździce-Odrowąż-Gogolin i DW 415 na odcinku Gwoździce-Rogów Opolski, zadanie II: DW 424 i DW 415 na odcinku Gwoździce-Rogów Opolski"  

 • CO.ZUZ.4210.95.2024.JB

  Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, prowadzone na wniosek (bez znaku) z dnia 29.03.2024 r. zakładu SENTREX Sp. z o.o. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód

 • OŚ.620.1.2023.AK

  Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej „Oleszka” o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” planowanego na działce ewidencyjnej nr 2/9 położonej w obrębie Oleszka