Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Straż Miejska

 

Adres strony: GOGOLIN Straż Miejska
 

Adres

Straż Miejska w Gogolinie
ul. Krapkowicka 4
47-320 Gogolin

Kontakt

Godziny do kontaktu: 7.30 - 15.30
e-mail:
Telefon/Fax: + 48  77 4666 750
Tel. kom. 506 176 916

 

Komendant

Adam Gawor

Zakres działania Straży Miejskiej

Straż Miejska w Gogolinie jest jednostką organizacyjną gminy, została utworzona zarządzeniem Nr 3/91 Burmistrza Gminy Gogolin z dnia 01.08.1991r. w sprawie utworzenia umundurowanej Straży Miejskiej w Gogolinie.
Wykonuje zadania z zakresu ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. Działa na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych. Terenem działania straży jest obszar administracyjny gminy Gogolin.

 

Zadania Straży Miejskiej

Do zadań straży należy w szczególności:

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,

2a)  kontrola publicznego transportu zbiorowego - w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 5, poz. 13),

3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,

5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,

8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,

9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

 

Regulamin Straży Miejskiej

DOC2010 Uchwała RM w sprawie zmiany regulaminu.doc (49,50KB)
DOCZałącznik do uchwały regulamin SM.doc (80,00KB)

 

Statut Straży Miejskiej

DOC2006r Uchwała RM w sprawie statutu SM.doc (43,50KB)
DOC2009 Uchwała zmieniająca statut SM.doc (44,00KB)